ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Control charts and the effect of parameter estimation
Εναλλακτικός τίτλος :Διαγράμματα ελέγχου και η επίδραση της εκτίμησης παραμέτρων
Δημιουργός :Karagiannis, Ioannis D.
Καραγιάννης, Ιωάννης Δ.
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής)
Zimpidis, Alexandros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :111p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9543
Περίληψη :In today's highly competitive industrial world, statistical process control is critical because it helps quality practitioners to recognize out-of-control situations quickly and take action as needed to ensure that the products or services produced meet specified quality requirements. Quality practitioners use control charts as tools, and performance monitoring is important in practical implementations. Because the values of the parameters utilized in the construction of the chart's control limits are frequently unknown in practice, practitioners must estimate them using an in-control retrospective sample. Parameter estimation has been showed to have a significant impact on the performance of control charts. Many recent research have looked into the influence of employing parameter estimates on the performance of control charts, as well as ways to mitigate this impact. The purpose of this thesis is to provide a critical review of the approaches that have been lately developed in the area of Shewhart Control Charts.
Στον εξαιρετικά ανταγωνιστικό βιομηχανικό κόσμο του σήμερα, ο στατιστικός έλεγχος ποιότητας είναι κρίσιμος γιατί βοηθά τους επαγγελματίες να αναγνωρίζουν γρήγορα καταστάσεις εκτός ελέγχου και να αναλαμβάνουν δράση όπως απαιτείται για να διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που παράγονται πληρούν συγκεκριμένες απαιτήσεις ποιότητας. Οι επαγγελματίες ποιότητας χρησιμοποιούν γραφήματα ελέγχου ως εργαλεία και η παρακολούθηση της απόδοσης είναι σημαντική σε πρακτικές εφαρμογές. Επειδή οι τιμές των παραμέτρων που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή των ορίων ελέγχου του διαγράμματος είναι συχνά άγνωστες στην πράξη, οι επαγγελματίες πρέπει να τις εκτιμήσουν χρησιμοποιώντας ένα αναδρομικό δείγμα εντός ελέγχου. Η εκτίμηση παραμέτρων έχει αποδειχθεί ότι έχει σημαντικό αντίκτυπο στην απόδοση των διαγραμμάτων ελέγχου. Πολλές πρόσφατες έρευνες εξέτασαν την επιρροή της χρήσης εκτιμήσεων παραμέτρων στην απόδοση των διαγραμμάτων ελέγχου, καθώς και τρόπους περιορισμού αυτού του αντίκτυπου. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να παρέχει μια κριτική ανασκόπηση των προσεγγίσεων που έχουν αναπτυχθεί πρόσφατα στον τομέα των Διαγραμμάτων Ελέγχου Shewhart.
Λέξη κλειδί :Διαγράμματα ελέγχου
Εκτίμηση παραμέτρων
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Control charts
Parameter estimation
Statistical quality control
Διαθέσιμο από :2022-06-24 14:45:43
Ημερομηνία έκδοσης :06/22/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-06-24 14:45:43
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Karagiannis_2022.pdf

Τύπος: application/pdf