ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνής ευθύνη για παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου στο πλαίσιο ένοπλης σύρραξης
Εναλλακτικός τίτλος :International liability for violations of international humanitarian law during armed conflicts
Δημιουργός :Μεγαγιάννη, Χρυσούλα
Συντελεστής :Αναγνωσταράς, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καρύδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Πλιάκος, Αστέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :93σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9512
Περίληψη :Η παρούσα διατριβή έχει ως κύριο αντικείμενό της την μελέτη του θεσμού της διεθνούς ευθύνης που εγείρεται, λόγω παραβιάσεων του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου κατά τη διάρκεια ένοπλης σύρραξης. Η επιλογή της συγκεκριμένης έρευνας οφείλεται στο εξαιρετικό ενδιαφέρον που παρουσιάζουν οι εν λόγω τομείς του διεθνούς δικαίου και ειδικότερα, στην αξία του δικαίου περί διεθνούς ευθύνης, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρξει δίκαιο και συναφώς, έννομη τάξη, χωρίς να υπάρχουν κανόνες ρυθμιστικοί για την ευθύνη, καθώς και στην θεμελιώδη σημασία του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου, αφ’ ης στιγμής προασπίζει ανθρωπιστικές αρχές και θεμελιώδεις ηθικές αξίες της διεθνούς κοινότητας. Η διερεύνηση δε, της ως άνω θεματικής, πραγματοποιείται υπό το πρίσμα της διεθνούς ευθύνης που υπέχουν τα κράτη και οι διεθνείς οργανισμοί. Και τούτο διότι, τα κράτη αποτελούσαν ανέκαθεν τους «γνήσιους πρωταγωνιστές» στην παγκόσμια σκηνή και ειδικά, στο πεδίο των ενόπλων συρράξεων, τις οποίες προκαλούσαν, υποκινούσαν ή και στήριζαν, υιοθετώντας και εφαρμόζοντας βίαιες πρακτικές, αλλά και οι διεθνείς οργανισμοί αποτελούν από τη δεκαετία του 1990 και εντεύθεν, δυναμικοί παράγοντες στις διεθνείς σχέσεις, με τους ρόλους τους να διευρύνονται συνεχώς και ειδικά, με την επιχειρησιακή δραστηριότητά τους μέσω διεθνών αποστολών στο πεδίο των ενόπλων συρράξεων ολοένα να αυξάνεται, κατά τη διάρκεια των οποίων ωστόσο, έχουν σημειωθεί περιπτώσεις αποκλίσεων από την -κατά κανόνα- «θεραπευτική» εμπλοκή και παρέμβασή τους.
Τhe main subject of this thesis is the study of the international liability that occurs due to violations of the International Humanitarian Law during an armed conflict. The choice of this research is based on the extraordinary interest that these fields of international law have and specifically, the importance of international liability law, considering the fact that there can be no legal order, without rules of liability and also, the significant importance of International Humanitarian Law, since it ensures humanitarian principles and fundamental moral values of the international community. The above theme is studied through the aspect of the international liability that states and international organizations have, since the states were always considered as the "main characters" in the global scene and especially in the armed conflict field, which they caused, provoked or supported, by implementing violent actions. Also, international organizations are from 1990 and beyond dynamic players in international relationships, due to their continuously expanding roles and especially, operational activities in international missions when armed conflicts occur, during which, there have been some diversions from the "healing" involvement and interference that international organizations should - normally- have.
Λέξη κλειδί :Διεθνής ευθύνη
Ανθρωπιστικό δίκαιο
Ένοπλη σύρραξη
Κράτη
Διεθνείς οργανισμοί
Intenational humanitarian law
International liability
States
International organizations
Διαθέσιμο από :2022-05-26 20:49:00
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-26 20:49:00
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Megagianni_2022.pdf

Τύπος: application/pdf