ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Culture and institutions: the case of family ties and political trust
Εναλλακτικός τίτλος :Κουλτούρα και θεσμοί: η περίπτωση των οικογενειακών δεσμών και της πολιτικής εμπιστοσύνης
Δημιουργός :Papakosta. Iliana
Παπακώστα, Ηλιάνα
Συντελεστής :Kammas, Pantelis (Επιβλέπων καθηγητής)
Economides, George (Εξεταστής)
Konstantinou, Panagiotis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9479
Περίληψη :Family ties, denoting the patterns of loyalty and allegiance among the members of a family, is a cultural trait that has been found to affect various aspects of the economy, through different channels. Motivated by Banfield’s (1958) theory of “amoral familism” and its implications on social, political and economic behavior, the present study aims to detect any possible relations between family ties and dimensions of political trust, taking into account the interdependent relationship of these terms with political participation. For the empirical analysis, survey questions from the European Values Study were used, in order to construct measures of the strength of family ties, incumbent-based trust and regime-based trust, as well as for the different forms of political participation. Individual data were aggregated at a regional level, for countries mostly across Europe. Although no immediate relation was found regarding family ties and the two dimensions of trust, there is suggestive evidence that for weaker family ties, lower levels of incumbent-based trust are associated with higher levels of participation. This implies that cultural norms could interfere with the mechanisms of the political system, impacting decision making and policy implementations. However, due to data limitations the present study is mostly exploratory in nature, and further analysis is this field should be conducted before reaching conclusive results.
Οι οικογενειακοί δεσμοί, εκφράζοντας την πίστη και την αφοσίωση στα μέλη της οικογένειας, είναι ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό που φαίνεται να επηρεάζει διάφορες πτυχές της οικονομίας, μέσω διαφορετικών τρόπων. Έχοντας ως αφετηρία τη θεωρία του Edward Banfield (1958) για τον “οικογενειακό αμοραλισμό”, και τις επιπτώσεις του στην κοινωνική, πολιτική και οικονομική συμπεριφορά, η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στο να εντοπίσει πιθανές σχέσεις ανάμεσα σε ένα πολιτισμικό χαρακτηριστικό, δηλαδή τους οικογενειακούς δεσμούς, και τις διαστάσεις που συνιστούν την πολιτική εμπιστοσύνη, λαμβάνοντας υπόψη την αλληλοεξαρτώμενη σχέση και των δύο με τα επίπεδα πολιτικής συμμετοχής. Στοιχεία από το ερωτηματολόγιο της “European Values Study” χρησιμοποιήθηκαν, προκειμένου να κατασκευαστούν δείκτες για την εμπειρική ανάλυση και μέτρηση των μεταβλητών που σχετίζονται με την ένταση της παρουσίας οικογενειακών δεσμών σε μία περιοχή, των διαφορετικών μορφών της πολιτικής συμμετοχής, καθώς και των διαστάσεων της πολιτικής εμπιστοσύνης, η οποία μπορεί να διαχωριστεί σε: εμπιστοσύνη ως προς τα εν ενεργεία άτομα στο πολιτικό προσκήνιο, και εμπιστοσύνη προς τους πιο γενικούς θεσμούς του συστήματος. Τα δεδομένα αφορούν κυρίως περιοχές σε Ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλο που δεν βρέθηκε άμεση σχέση να συνδέει τους οικογενειακούς δεσμούς με την πολιτική εμπιστοσύνη, υπάρχουν ενδείξεις ότι στις περιοχές με ασθενέστερους οικογενειακούς δεσμούς, μία μείωση στα επίπεδα εμπιστοσύνης προς τα εν ενεργεία άτομα που βρίσκονται στην εξουσία κινητοποιεί μεγαλύτερα επίπεδα πολιτικής συμμετοχής. Επομένως, είναι πιθανό οι πολιτισμικές νόρμες μίας περιοχής να αλληλεπιδρούν με το πολιτικό σύστημα, επηρεάζοντας τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και εφαρμογής πολιτικών. Ωστόσο, εξαιτίας διαφόρων περιορισμών, η παρούσα μελέτη έχει κυρίως ερευνητικό χαρακτήρα, και μελλοντική ανάλυση απαιτείται, προτού εξαχθεί κάποιο οριστικό συμπέρασμα.
Λέξη κλειδί :Κουλτούρα
Οικογενειακοί δεσμοί
Πολιτική εμπιστοσύνη
Πολιτική συμμετοχή
Culture
Family ties
Political trust
Political participation
Διαθέσιμο από :2022-05-15 14:39:04
Ημερομηνία έκδοσης :2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-05-15 14:39:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Papakosta_2022.pdf

Τύπος: application/pdf