ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Shadow banking: a literature review, theoretical models, and development analysis
Εναλλακτικός τίτλος :Σκιώδης τραπεζική: ανασκόπηση βιβλιογραφίας, θεωρητικά μοντέλα και ανάλυση της ανάπτυξης της
Δημιουργός :Gkiliri, Styliani
Γκιλίρη, Στυλιανή
Συντελεστής :Episcopos, Athanasios (Επιβλέπων καθηγητής)
Chalamandaris, George (Εξεταστής)
Tsekrekos, Andrianos (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business. Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9397
Περίληψη :The aim of this master thesis is to examine shadow banking, paying particular attention to European securitization markets, collateral intermediation, and money market funds. The term of shadow banking was introduced after the global financial crisis of 2007 to present credit intermediation activities undertaken outside the regulated banking system, without explicit access to public sector backstops. The focus of the first part in this master thesis will be to explain how credit intermediation is conducted within certain sectors of the Shadow Banking System (SBS), and what supply and demand-side factors precipitated the rise of the system. In the second chapter provides a brief overview of shadow banking’s role in the financial crisis, since the evolution of the term and the on-going discourse surrounding it are closely linked to the stressed market conditions witnessed at the time. Therefore, the regulation of the traditional financial sector played a huge role in the run up of shadow banking. In the third section, a detailed description of shadow banking's structure will be presented for understanding the activities, components, and its own main participants. In the fourth chapter, a theoretical models analysis is presented in detail, along with the dependency between SBS and systemic risk. The use of DSGE has also been analyzed as well as the equilibrium equation under the rational expectations. In the last chapter, the classification of shadow banking is analysed through the FSB and ESRB approach and through further data analysis the growth of shadow banking will be presented over the last years. Although the COVID-19 shock originated outside the financial system, in contrast to the 2008 financial crisis, shadow banks profited by investing in both booming sectors and those that have struggled.In conclusion, during a crisis, independently of its kind, shadow banking gets a rapid and intensive increase.
Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής διατριβής είναι να εξετάσει τη σκιώδη τραπεζική, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στις ευρωπαϊκές αγορές τιτλοποίησης και στα κεφάλαια της χρηματαγοράς. Ο όρος της σκιώδους τραπεζικής εισήχθη μετά την παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση του 2007 για την παρουσίαση δραστηριοτήτων πιστωτικής διαμεσολάβησης που πραγματοποιούνται εκτός του ρυθμιζόμενου τραπεζικού συστήματος, χωρίς ρητή πρόσβαση σε backstops του δημόσιου τομέα.Το επίκεντρο του πρώτου μέρους αυτής της μεταπτυχιακής διατριβής θα είναι να εξηγήσει πώς διεξάγεται η πιστωτική διαμεσολάβηση σε ορισμένους τομείς του Σκιώδους Τραπεζικού Συστήματος (SBS) και ποιοι παράγοντες επιτάχυναν την άνοδο αυτή. Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται μια σύντομη επισκόπηση του ρόλου της σκιώδους τραπεζικής στη χρηματοπιστωτική κρίση, καθώς και η εξέλιξη του όρου και η συνεχιζόμενη συζήτηση γύρω από αυτήν συνδέονται συχνά με τις ακραίες συνθήκες της αγοράς που παρατηρήθηκαν εκείνη την εποχή. Συνεπώς, η ρύθμιση του παραδοσιακού χρηματοπιστωτικού τομέα έπαιξε τεράστιο ρόλο στην εξέλιξη της. Στην τρίτη ενότητα, θα παρουσιαστεί μια λεπτομερής περιγραφή της δομής της σκιώδους τραπεζικής για την κατανόηση των δραστηριοτήτων, των στοιχείων και των δικών της βασικών συμμετεχόντων.Στο τέταρτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται αναλύεται το σύνολο των μαθηματικών μοντέλων, που αφορούν την σκιώδη τραπεζική καθώς και η σχέση της με τον συστημικό κίνδυνο. Η χρήση του DSGE έχει επίσης αναλυθεί καθώς και η εξίσωση ισορροπίας κάτω από τις κανονικές συνθήκες.Στο τελευταίο κεφάλαιο, αναλύεται η κατηγοριοποίηση των οντοτήτων της σκιώδους τραπεζικής μέσω της προσέγγισης FSB και ESRB και παρέχεται περαιτέρω ανάλυση δεδομένων που αφορά την ανάπτυξη της σκιώδους τραπεζικής τα τελευταία χρόνια. Αν και το σοκ του COVID-19 προήλθε εκτός του χρηματοπιστωτικού συστήματος, σε αντίθεση με τη χρηματοπιστωτική κρίση του 2008, οι σκιώδεις τράπεζες επωφελήθηκαν επενδύοντας τόσο σε τομείς που άνθησαν όσο και σε αυτούς που ήταν ήδη σε δυσχερή θέση.Συμπερασματικά, κατά τη διάρκεια μιας κρίσης, ανεξάρτητα από το είδος της, η σκιώδης τραπεζική αυξάνεται ραγδαία και εντατικά.
Λέξη κλειδί :Σκιώδες τραπεζικό σύστημα
Shadow banking system
Διαθέσιμο από :2022-04-13 11:27:24
Ημερομηνία έκδοσης :04/12/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-04-13 11:27:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gkiliri_2022.pdf

Τύπος: application/pdf