ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Exploring innovation and market structure of the global aerospace industry
Εναλλακτικός τίτλος :Καινοτομία και δομή αγοράς στην παγκόσμια αγορά αεροσκαφών
Δημιουργός :Drellias, Evangelos
Συντελεστής :Genakos, Christos (Επιβλέπων καθηγητής)
Vettas, Nikolaos (Εξεταστής)
Zacharias, Eleftherios (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :60p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9206
Περίληψη :Increased market competition, new market opportunities, internal pressure and macroeconomic uncertainties, can significantly influence the decision for launching a new product in a competitive market. As a result, firms in many industries, constantly adjust their product line strategy regarding the entrance and exit of new products. Using a novel dataset containing all aircrafts of the commercial global aerospace industry since 1957, I specify the key characteristics that influence the duration of life of airplanes in the market. I empirically examine the effects of the specified factors on the probability of exit, both for the overall market and for four major segments (Small, Medium, Large and Heavy). The resulting estimates document that rivalry threat affects positively the probability of exit, whereas increased market power has the opposite effect. I also show that strong fixed effects about innovation and technological characteristics of the airplane are heavily affecting its performance in the market, whereas macroeconomic shocks significantly affect the decision for exit. The examination of the aforementioned concepts across segments and time, is a basic framework for capturing the industry dynamics that drive the evolution of the aerospace industry.
Οι επιχειρήσεις σε πολλούς κλάδους, προσαρμόζουν συνεχώς τη στρατηγική της γραμμής προϊόντων τους σχετικά με την είσοδο και την έξοδο τους από μια ανταγωνιστική αγορά. Χρησιμοποιώντας ένα dataset που περιέχει όλα τα αεροσκάφη από το 1957, εντοπίζω τα βασικά χαρακτηριστικά που επηρεάζουν τη διάρκεια ζωής των αεροπλάνων στην αγορά. Εξετάζω εμπειρικά τις επιπτώσεις των καθορισμένων παραγόντων στην πιθανότητα εξόδου ενός αεροπλάνου, τόσο για τη συνολική αγορά όσο και για τέσσερις υπο-αγορές (Μικρά, Μεσαία, Μεγάλα και Βαριά αεροσκάφη). Οι εκτιμήσεις που προκύπτουν τεκμηριώνουν ότι η απειλή του μελλοντικού ανταγωνισμού επιδρά θετικά στην πιθανότητα εξόδου, ενώ η αυξημένη ισχύς στην αγορά έχει το αντίθετο αποτέλεσμα. Δείχνω επίσης ότι η καινοτομία και τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά ενός αεροπλάνου επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό την απόδοσή του στην αγορά, ενώ τα μακροοικονομικά σοκ επηρεάζουν θετικά την απόφαση για έξοδο. Η εξέταση των προαναφερθέντων εννοιών στον χρόνο, είναι ένα βασικό πλαίσιο για την κατανόηση της δυναμικής του κλάδου και της εξέλιξης της αγοράς.
Λέξη κλειδί :Δυναμική εξέλιξη
Εξέλιξη αγοράς
Καινοτομία
Δομή αγοράς
Industrial dynamics
Industry evolution
Innovation
Market structure
Διαθέσιμο από :2022-03-04 16:05:08
Ημερομηνία έκδοσης :03/03/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-03-04 16:05:08
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Drellias_2022.pdf

Τύπος: application/pdf