ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Bank profitability in the Euro area: challenges and policy response
Εναλλακτικός τίτλος :H τραπεζική κερδοφορία στην ευρωζώνη: προκλήσεις και τρόπος αντιμετώπισης
Δημιουργός :Νικολόπουλος, Χαράλαμπος
Συντελεστής :Παγκράτης, Σπυρίδων (Επιβλέπων καθηγητής)
Αντωνίου, Φάμπιο (Εξεταστής)
Ζαχαριάς, Ελευθέριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :63σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=9186
Περίληψη :Η κερδοφορία των ευρωπαϊκών τραπεζών αποτελεί το βασικό αντικείμενο της συγκεκριμένης μελέτης. Απώτερος σκοπός είναι να καταγραφούν όλες οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ευρωπαϊκές τράπεζες, καθώς και ο αντίκτυπος των πολιτικών αντιμετώπισης για αυτές τις προκλήσεις. Η εργασία ξεκινά με μια σύντομη εισαγωγή στα αίτια που οδήγησαν στην εκδήλωση της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης του 2008. Στο συνέχεια, στο πρώτο μέρος της, χρησιμοποιείται μια εμπειρική ανάλυση, με στόχο να καταδείξει τη σύνδεση της τραπεζικής κερδοφορίας (RoA) με διάφορους παράγοντες, είτε bank-specific είτε εξωγενείς. Αμέσως μετά, παρουσιάζονται δεδομένα πάνω στην τραπεζική κερδοφορία της ευρωζώνης, τα οποία προέρχονται κυρίως από τα τελευταία χρόνια πριν το ξέσπασμα της υγειονομικής κρίσης του COVID-19. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας γίνεται εκτενής αναφορά στο ρυθμιστικό πλαίσιο της Βασιλείας 3, καθώς και στον αντίκτυπο που η τελευταία ασκεί στην τραπεζική κερδοφορία. Στο τελευταίο μέρος γίνεται εκτενής ανάλυση της επιρροής των χαμηλών (ή αρνητικών) επιτοκίων στην τραπεζική κερδοφορία. Συμπερασματικά, ο αντίκτυπος της Bασιλείας 3 στην τραπεζική κερδοφορία έχει σε γενικές γραμμές θετικό πρόσημο. Η Βασιλεία 3 ασκεί καταλυτική επίδραση στο RoA και προκαλεί μείωση του default risk των τραπεζών. Επιπλέον, η προσαρμογή σε ένα χαμηλό ή και αρνητικό περιβάλλον επιτοκίων συμβάλλει θετικά στην τραπεζική κερδοφορία.
The profitability of European banks is the main object of this study. The ultimate goal is to record all the challenges facing European banks, as well as the impact of response policies on those challenges. The project begins with a brief introduction to the causes that led to the outbreak of the global financial crisis of 2008. Then, in the first part, an empirical analysis is used, in order to demonstrate the connection of banking profitability (RoA) with various factors, either bank-specific or exogenous. After that, data on banking profitability are presented, coming mainly from the last years before the COVID-19 crisis broke out. The second part of the paper discusses the regulatory framework of Basel 3, as well as the impact it has on bank profitability. The last part of the paper provides an extensive analysis of the impact of low (or negative) interest rates on banking profitability. Finally, the impact of Basel 3 on banking profitability is generally positive. Basel 3 has a catalytic effect on RoA and reduces banks' default risk. In addition, adjusting to a low or even negative interest rate environment contributes positively to bank profitability.
Λέξη κλειδί :Τραπεζική κερδοφορία
Ευρωζώνη
Βασιλεία 3
Χαμηλά επιτόκια
Bank profitability
Eurozone
Basel 3
Low interest rates
Διαθέσιμο από :2022-02-28 14:11:06
Ημερομηνία έκδοσης :01/31/2022
Ημερομηνία κατάθεσης :2022-02-28 14:11:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :