ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διαπραγματεύσεις και επίτευξη στόχων
Εναλλακτικός τίτλος :Negotiations and attainment of objectives
Δημιουργός :Κρανάκης, Σπυρίδων-Νικόλαος
Συντελεστής :Σιώτης, Δημήτριος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπλαβούκος, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Μπουραντώνης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Ρουμανιάς, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :88σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8949
Περίληψη :Σκοπός της εργασίας είναι να ερευνηθούν και καταγραφούν μέθοδοι, τεχνικές και τακτικές διαπραγμάτευσης που θα επιφέρουν θετικά αποτελέσματα στον διαπραγματευτή γρήγορα, ανώδυνα και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Προκειμένου να καταστεί αυτό εφικτό, το παρόν έργο προσεγγίζει την ανθρώπινη ψυχολογία σε διάφορα εύρη. Σε πρώτο στάδιο, γίνεται αναδρομή στην ιδέα της κοινωνικής επιρροής, με καταγραφή σχετικής βιβλιογραφίας. Εν συνεχεία, το έργο μεταβαίνει σε σχετική ενότητα για την πειθώ, αρχικά με αναδρομή σε μία αρχαία προσέγγιση και στην συνέχεια σε σύγχρονες προσεγγίσεις, ενώ μετέπειτα καταγράφονται τεχνικές αλλά και αντίμετρα στην πειθώ. Επιπροσθέτως, αναπτύσσεται σχετική ενότητα για την συναισθηματική νοημοσύνη, χωρισμένη σε υποενότητες ενδοπροσωπικής και διαπροσωπικής νοημοσύνης. Τόσο από την σκοπιά της ενδοπροσωπικής όσο και από την σκοπιά της διαπροσωπικής αντλούνται συμβουλές και τακτικές για πλήρη κατανόηση του ανθρώπου. Μετέπειτα, ακολουθεί ενότητα αναφορικά με το περιβάλλον διαπραγμάτευσης, συγκεκριμένα για την αξία της προετοιμασίας στην διαπραγμάτευση, για τον χώρο και για τον χρόνο αυτής. Τέλος, εξάγονται χρήσιμα συμπεράσματα.
The aim of the study is to research and record negotiation methods, techniques and tactics that will bring positive results to the negotiator quickly, painlessly and at the lowest possible cost. In order to make this possible, this project approaches human psychology in various scopes. In the first stage, the idea of social influence is reviewed, with a survey of relevant literature. Subsequently, the project moves on to a relevant section on persuasion, first by reviewing an ancient approach and then some modern approaches, whereas later on both techniques and countermeasures to persuasion are being listed. In addition, a relevant section on emotional intelligence is developed, divided into subsections on intrapersonal and interpersonal intelligence. From the angles of both intrapersonal and interpersonal intelligence, tips and tactics are drawn for a full understanding of the human being. This is followed by a section on the negotiation environment, specifically on the value of preparation in negotiation, as well as on space and time in negotiation. Finally, useful conclusions are drawn.
Λέξη κλειδί :Κοινωνική επιρροή
Επαγόμενη συμμόρφωση
Ενδοπροσωπική νοημοσύνη
Διαπροσωπική νοημοσύνη
Περιβάλλον διαπραγμάτευσης
Social influence
Induced compliance
Intrapersonal intelligence
Interpersonal intelligence
Negotiation environment
Διαθέσιμο από :2022-10-27
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-27 11:58:36
Δικαιώματα χρήσης :One-year restricted access
Άδεια χρήσης :