ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Πρακτικές διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού και εργασιακή ικανοποίηση: η περίπτωση του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού
Εναλλακτικός τίτλος :Human resource management practices and job satisfaction: the case of the Manpower Employment Organization
Δημιουργός :Τριάντου, Μαριάννα
Συντελεστής :Παναγιωτοπούλου, Λήδα (Επιβλέπων καθηγητής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Δεληγιάννη, Ιωάννα (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :104σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8856
Περίληψη :Οι Οργανισμοί θεωρούν πλέον το ανθρώπινο δυναμικό τους πηγή ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και προσπαθούν να υιοθετήσουν πρακτικές οργάνωσης, διαχείρισης και ανάπτυξής του που θα οδηγήσουν σε εργασιακή ικανοποίησή του. Η παρούσα μελέτη αποσκοπεί στη διερεύνηση του ρόλου που διαδραματίζει η Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (ΔΑΔ) στην ικανοποίηση των υπαλλήλων του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ). Πιο συγκεκριμένα, εξετάζει το βαθμό εργασιακής ικανοποίησης του προσωπικού του ανωτέρω Οργανισμού, συνολικά, αλλά και από επιμέρους παράγοντες. Επιπλέον, διερευνά τις απόψεις των υπαλλήλων για τις πρακτικές που ακολουθούνται από τη ΔΑΔ σε σχέση με την περιγραφή της εργασίας, την αξιολόγηση της απόδοσης του προσωπικού, τη συμμετοχή του στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και κυρίως με την εκπαίδευση και την ανάπτυξή του. Για το λόγο αυτό, εξετάστηκαν οι πρακτικές της ΔΑΔ που υιοθετήθηκαν στα πλαίσια της αναδιοργάνωσης του επιχειρησιακού μοντέλου του Οργανισμού και ακολουθούνται και σήμερα. Διαπιστώθηκε ότι παρουσιάζουν σε μεγάλο βαθμό εσωτερική, εξωτερική, οργανωσιακή και περιβαλλοντική ευθυγράμμιση. Πιο αναλυτικά, η αναδιαμόρφωση των ρόλων στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης (ΚΠΑ2) του Οργανισμού, η εκπαίδευση των υπαρχόντων υπαλλήλων, η προσέλκυση νέου κατάλληλου προσωπικού και η παρακολούθηση της επίδοσής του έχει επιφέρει αναβάθμιση του ΟΑΕΔ.Παράλληλα, εκπονήθηκε έρευνα μέσω ερωτηματολογίου σε υπαλλήλους της Διοίκησης και των ΚΠΑ2 του Οργανισμού. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ο ΟΑΕΔ είναι ένας σχετικά καλός φορέας απασχόλησης που οφείλει να εντοπίσει και να βελτιώσει τις διαστάσεις της εργασιακής ικανοποίησης στις οποίες υπολείπεται, προκειμένου να αποτρέψει τη διαρροή υπαλλήλων σε άλλους φορείς, να περιορίσει τις απουσίες του προσωπικού του και να εξασφαλίσει την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή του.
Organizations now consider their employees as a source of competitive advantage and try to adopt practices for their organization, management and development that will lead to their job satisfaction.The present study aims to investigate the role of Human Resources Management (HRM) on the satisfaction of the employees of the Manpower Employment Organization (OAED). More specifically, it examines the degree of job satisfaction of the staff of the above Organization, as a whole but also by individual factors. In addition, it explores the views of employees on the practices followed by HRM in relation to the job description, the evaluation of staff performance, their participation in decision-making processes and especially with their training and development.For this reason, the practices of HRM that were adopted in the context of the reorganization of the operational model of the Organization and are followed today are examined. They were found to present highly internal, external, organizational and environmental alignment. More specifically, the reorganization of the roles in the Employment Promotion Centers (KPA2) of the Organization, the training of the existing employees, the attraction of new suitable staff and the monitoring of its performance has brought about an upgrade of OAED.At the same time, a survey was conducted through a questionnaire on employees of the Administration and the KPA2 of the Organization. According to the results of the research, OAED is a relatively good employment organization that must identify and improve the dimensions of job satisfaction in which it lacks, in order to prevent the outflow of employees to other organizations, to reduce the absences of its staff and to ensure its most efficient use.
Λέξη κλειδί :Διοίκηση Ανθρωπίνου Δυναμικού
Εργασιακή ικανοποίηση
Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)
Πρακτικές
Ευθυγράμμιση
Human Resources Management
Job satisfaction
Manpower employment organization
Practices
Alignment
Διαθέσιμο από :2021-10-22 19:04:59
Ημερομηνία έκδοσης :10/20/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-10-22 19:04:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Triantou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf