ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The use of Ranked Set Sampling in statistical process monitoring
Εναλλακτικός τίτλος :Η χρήση της Ranked Set δειγματοληψίας στον στατιστικό έλεγχο ποιότητας
Δημιουργός :Antoniou, Olga
Αντωνίου, Όλγα
Συντελεστής :Psarakis, Stelios (Επιβλέπων καθηγητής)
Giannakopoulos, Thanasis (Εξεταστής)
Zimbidis, Alexandros (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :125p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8714
Περίληψη :Ranked Set Sampling has been used in recent years to estimate the population mean or variance of a production process and acts as a means to increase effectiveness and reduce research costs. It is an efficient alternative to simple random sampling because of its ability to use additional information by ranking the data. Statistical Quality Control through the control charts aims to control and improve a production process. In this dissertation, the application of the ranked set sampling method and its variations is broken down into the Shewhart, Cumulative Sum (Cusum) & Exponential Weighted Moving Average (EWMA) control charts, as well as into their combinations. Further, a comparison is made between the ranked methods and the classical simple random sampling, while the construction of charts using ranked methods confirms some of the conclusions of the bibliography.
Η Ranked Set Sampling ξεκίνησε να χρησιμοποιείται τα τελευταία χρόνια για την εκτίμηση του πληθυσμιακού μέσου ή της διακύμανσης μιας παραγωγικής διαδικασίας και λειτουργεί ως μέσο για την αύξηση της αποτελεσματικότητας και την εξοικονόμηση κόστους ερευνών. Αποτελεί μια αποδοτική εναλλακτική μέθοδο έναντι της απλής τυχαίας δειγματοληψίας λόγω της ιδιότητάς της να χρησιμοποιεί επιπλέον πληροφορία ταξινομώντας τα δεδομένα. Ο Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας μέσω των διαγραμμάτων ελέγχου έχει ως στόχο τον έλεγχο αλλά και τη βελτίωση μιας παραγωγικής διαδικασίας. Σε αυτή τη διατριβή, η εφαρμογή της ranked set sampling μεθόδου και των παραλλαγών της αναλύεται στα Shewhart, Cumulative Sum (Cusum) & Exponential Weighted Moving Average (EWMA) διαγράμματα ελέγχου, όπως και σε συνδυασμούς αυτών. Περαιτέρω, γίνεται σύγκριση μεταξύ των ranked μεθόδων σε σχέση με την κλασσική απλή τυχαία δειγματοληψία ενώ με την κατασκευή διαγραμμάτων χρησιμοποιώντας ranked μεθόδους επιβεβαιώνονται μερικά από τα συμπεράσματα της βιβλιογραφίας.
Λέξη κλειδί :Statistical process control
Ranked set sampling
ARL
Control charts
Στατιστικός έλεγχος ποιότητας
Δειγματοληψία ταξινόμησης
Διαγράμματα ελέγχου
Ημερομηνία έκδοσης :2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-07-12 19:32:39
Ημερομηνία αποδοχής :2021-07-12 20:46:28
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Antoniou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf