ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μεταφορά της μάθησης με δια ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευση: διερεύνηση διαφορών των δύο μεθόδων και των παραγόντων που επηρεάζουν
Δημιουργός :Κωστοπούλου, Ηλιούλα
Συντελεστής :Βακόλα, Μαρία (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8614
Περίληψη :Είναι γεγονός ότι η τεχνολογία έχει εισχωρήσει σε μεγάλο βαθμό στην εκπαίδευση με ποικίλους τρόπους όπως με την ασύγχορνη εξ αποστάσεως μάθηση και τη σύγχρονη εξ αποστάσεως μάθηση. Η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων εκπαίδευσης απασχολεί τόσο την Ακαδημαϊκή Κοινότητα, όσο και τους επαγγελματίες στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να εξετάσει τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της παραδοσιακής μάθησης και της εξ αποστάσεωςσύγχρονης μάθησης όπως και τους παράγοντες που τείνουν να την επηρεάζουν.Για τις ανάγκες της έρευνας έγινε χρήση ερωτηματολογίου, το οποίο διανεμήθηκε σε 175 συμμετέχοντες οι οποίοι είχαν παρακολουθήσει έστω και μια φορά σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Η μορφή αυτής της εκπαίδευσης περιλαμβάνει την παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μέσω της χρήσης πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις κλειστού τύπου καθώς η έρευνα ακολούθησε την ποσοτική μέθοδο. Το προφίλ των συμμετεχόντων ήταν κατά κύριο λόγο φοιτητές προπτυχιακών, μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών. Ως προς το ερευνητικό μοντέλο αξίζει να σημειωθεί ότι για τον σχεδιασμό του όπως και για τον συνδυασμό των μεταβλητών η παρούσα μελέτη στηρίχθηκε σε προγενέστερες έρευνες.Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την έρευνα είναι ότι, τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης, αντιλαμβανόμενη χρησιμότητα, αντιλαμβανόμενη ευελιξία και αντιλαμβανόμενη αλληλεπίδραση) υποδεικνύουν θετική συσχέτιση αναφορικά με την προσαρμογή στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Επιπλέον, σχετικά με τις ατομικές διαφορές των εκπαιδευόμενων (προσοχή, διαταραχή της συγκέντρωσης και αυτεπάρκεια)αποδείχθηκε ότι τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει θετική συσχέτιση με την προσαρμογή στην εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση καθώς και με την κούραση. Εξαίρεση, αποτελεί η διαταραχή της συγκέντρωσης καθώς δεν αποδείχθηκε ότι υπάρχει συσχέτιση με την κούραση δεδομένου ότι η σχέση βγήκε αρνητική. Τα συμπεράσματα που επακολουθούν τείνουν να παρουσιάζουν μια πιο ξεκάθαρη εικόνα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Καταλήγοντας, απαριθμούνται οι περιορισμοί της έρευνας, οιπροτάσεις και η πρακτική εφαρμογή που μπορεί να ακολουθηθεί.
It is a fact that technology has largely penetrated education in various ways such as asynchronous distance learning and sycnhronous distance learning. Investigating the factors that affect the effectiveness of training programs concerns both the Academic Community and professionals in Human Resource Management. The purpose of this study is to examine the differences between traditional learning and modern distance learning as well as the factors that tend to influence it. For the needs of the research, a questionnaire was used, which was distributed to 175 participants who had attended at least once synchronous distance learning. The form of this training includes attending training programs with the use of a video conferencing platform. The questionnaire contained closed-ended questions as the survey followed the quantitative method. The profile of the participants was mainly undergraduate, postgraduate and doctoral students. Regarding the research model, it is worth noting that for its design as well as for the combination of variables, the present study was based on previous research. The results of the research are that the characteristics of distance education (perceived ease of use, perceived usefulness, perceived flexibility and perceived interaction) indicate a positive correlation regarding the adaptation to synchronous distance education. In addition, regarding the individual differences of the trainees (attention, concentration disorder and self-efficacy), the findings showed that there is a positive correlation between adaptation to distance education as well as fatigue. An exception is concentration disorder as it has not been shown to be associated with fatigue as the correlation turned out to be negative The following conclusions tend to provide a clearer illustration of the factors that affect the effectiveness of distance education programs. Concluding, the limitations of the research, the suggestions and the practical application that can be followed are listed.
Λέξη κλειδί :Εξ αποστάσεως εκπαίδευση
Σύγχρονη εκπαίδευση
Aσύγχρονη εκπαίδευση
Distance learning
E-learning
Online learning
Διαθέσιμο από :2021-05-08 01:06:10
Ημερομηνία έκδοσης :22/03/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-05-08 01:06:10
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostopoulou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf