ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Agile & hybrid approaches to project management - case study - wholesale system change
Εναλλακτικός τίτλος :Ευέλικτες και υβριδικές προσεγγίσεις στη διαχείριση έργων - μελέτη περίπτωσης - αλλαγή χρηματοδοτικού συστήματος εμπόρων
Δημιουργός :Τσάκου, Σπυριδούλα
Συντελεστής :Ζαχαριάδης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Ανδρουτσόπουλος, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Μούρτος, Ιωάννης (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :68σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8399
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική εργασία έχει σαν βασικό θέμα τη Διαχείριση Έργων, καθώς επίσης εξήγηση και ανάλυση των βασικότερων εννοιών και σταδίων της. Αναλυτικότερα, στεκόμαστε κυρίως στην ευέλικτη μεθοδολογία και τη χρησιμότητά της στους οργανισμούς τα τελευταία χρόνια, και ειδικότερα στον τραπεζικό τομέα. Ωστόσο κρίνεται σκόπιμο να αναφερθεί η σημαντικότητα της ύπαρξης και της παραδοσιακής μεθοδολογίας σε κάποια σημεία. Ως στόχο έχει να παρουσιάσει και να περιγράψει τις μεθοδολογίες της Διαχείρισης Έργων που εφαρμόστηκαν, προκειμένου να διεκπεραιωθεί ένα IT έργο που αφορά στην αλλαγή του συστήματος χρηματοδότησης των εμπόρων της BMW Financial Services. Το έργο αυτό αφορά στη μετάβαση σε ένα νέο συγκεντρωτικό και αυτοματοποιημένο σύστημα, καταγράφοντας τα στάδια, τις διαδικασίες και τα πορίσματα που προέκυψαν. Τα τμήματα που εμπλέκονται στις διαδικασίες της χρηματοδότησης των εμπόρων είναι: sales, accounting, risk και operations department. Η διαχείριση του μέχρι τώρα συστήματος, γινόταν κατά κύριο λόγο από το operations department. Γεννήθηκε λοιπόν η ανάγκη να δημιουργηθεί ένα ενιαίο σύστημα, το οποίο θα έχουν όλα τα τμήματα τη δυνατότητα να διαχειρίζονται, ακόμα και οι ίδιοι οι έμποροι. Σκοπός είναι να υπάρχει μεγαλύτερη διάδραση, αυτοματοποίηση, άρα και εξοικονόμηση χρόνου, συνεπώς μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας. Μέσα από τη μελέτη περίπτωσης θα δούμε πώς απέδωσε η εφαρμογή στοιχείων από τις δύο μεθοδολογίες, πώς αυτό επηρέασε την έκβαση του έργου, πόσο διευκόλυνε ή περιόρισε την πορεία του, πώς βοήθησε στην επίτευξη των στόχων του, καθώς επίσης πόσο βοήθησε εν τέλει στη μετάβαση από το ένα σύστημα στο άλλο. Αντλώντας αποτελέσματα τόσο από τη θεωρία, όσο και από τη μελέτη περίπτωσης γίνεται μια συνολική αξιολόγηση του έργου, σύγκριση προσδοκιών και αποτελεσμάτων και καταγραφή απόκλισης αυτών, απολογισμός των λαθών, προτάσεις βελτίωσης για επόμενα έργα καθώς και για περαιτέρω έρευνα. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η συγγραφή της εργασίας έγινε παράλληλα με τη διεκπεραίωση του έργου, και φυσικά εν μέσω της πανδημίας που όλοι γνωρίζουμε, γεγονός που προκάλεσε αρκετές αντιξοότητες στην εφαρμογή του έργου.
The main topic of this dissertation is Project Management, as well as explanation and analysis of its main concepts and stages. More specifically, we focus mainly on the flexible methodology and its usefulness in organizations in recent years, and especially in the banking sector. However, it is appropriate to mention the importance not only of the existence but also the traditional methodology in some places. The aim is to present and describe the Project management methodologies that have been applied in order to carry out an IT project concerns the change of BMW Financial Services dealer financing system. This project involves the transition to a new centralized and automated system, recording the stages, processes and findings that emerged. The departments involved in the merchants' financing processes are: Sales, Accounting, Risk and Operations Department. The management of the system so far was done mainly by the Operations Department. So the need arose to create an integrated system that all departments will be able to manage, even the dealers themselves, so that there is more interaction, automation, and therefore time saving, thus maximizing efficiency. Through the case study we will see how the application of data from the two methodologies yielded, how this affected the outcome of the project, how much it facilitated or limited its course, how it helped to achieve its goals, as well as how much it ultimately helped the transition from one system to another. Drawing results from both the theory and the case study, we conclude with an overall evaluation of the project, comparison of expectations and results and their deviation, reporting of errors, suggestions for improvement for future projects as well as for further research. It is particularly important to mention that the writing of the work took place in parallel with the completion of the project, and of course in the midst of the pandemic that we all know, facts that caused several adversities in the implementation of the project.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση έργων
Ευέλικτη μεθοδολογία
Υβριδική προσέγγιση
Project management
Agile methodology
Hybrid approach
Διαθέσιμο από :2021-02-17 19:37:19
Ημερομηνία έκδοσης :02/17/2021
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-02-17 19:37:19
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsakou_2021.pdf

Τύπος: application/pdf