ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μarketing planning του οινοποιείου «Φίλια Γη» για εξαγωγές στη Γερμανία
Εναλλακτικός τίτλος :Filia Gi Winery
Δημιουργός :Γαλάνης, Απόστολος
Συντελεστής :Σταθακόπουλος, Βλάσιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Λιονάκης, Κωνσταντίνος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8231
Περίληψη :Ο οίνος είναι ένα προϊόν που καταναλώνεται εδώ και χιλιάδες χρόνια. Επομένως, η αγορά του δενπαρουσιάζει μοτίβα όπως οι αγορές που διέπουν τα τεχνολογικά προϊόντα. Στην αγορά κρασιούκυριαρχούν οι κλασικές χώρες παραγωγής, όπως η Γαλλία και η Ιταλία, που καταλαμβάνουν τομεγαλύτερο μερίδιο της αγοράς, παράγοντας προϊόντα υψηλής ποιότητα που τελειοποιήθηκαν μετην πάροδο του χρόνου. Τα τελευταία χρόνια έχουν εισαχθεί δυναμικά στην αγορά κρασιού και άλλεςχώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας.Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το σχέδιο μάρκετινγκ του οινοποιείου Φίλια Γη για εξαγωγέςστη Γερμανία. Η Φίλια Γη ιδρύθηκε επίσημα το 2014, ενώ η έκτασή της αξιοποιούταν εντατικά ήδηαπό τις αρχές του 1990. Στο οινοποιείο Φίλια Γη παράγονται κρασιά κυρίως των Θεσσαλικών καιελληνικών ποικιλιών. Έχουν δοκιμαστεί και καλλιέργειες ξένων ποικιλιών. Η δράση του οινοποιείουτα τελευταία χρόνια είναι κυρίως τοπική, αλλά τον τελευταίο χρόνο γίνονται εκτεταμένεςπροσπάθειες για εξαγωγές στη Γερμανία.Η Γερμανία έχει μακρά ιστορία στην παραγωγή κρασιού, η οποία ξεκινάει από τη Ρωμαϊκή Εποχή.Είναι ο 10ος μεγαλύτερος παραγωγός κρασιού παγκοσμίως, με ετήσια παραγωγή περίπου 8.9 hL από102.000 εκτάρια αμπελώνων. Ταυτόχρονα όμως είναι και από τους μεγαλύτερους καταναλωτέςκρασιού, καθώς στη Γερμανία κάθε χρόνο καταναλώνονται 20.5 εκατομμύρια hL κρασιού. Επίσης, ηετήσια κατά κεφαλήν κατανάλωση κρασιού στη Γερμανία είναι μεταξύ 20.1 και 21.1 L. Η ανάλυσηεσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης οδήγησε στη δημιουργία του ακόλουθουσχεδίου δράσης. Σημειώνεται ότι για την πρόταση αυτή έχουν ληφθεί υπόψη όλοι οι παράγοντες πουδιέπουν τη γερμανική αγορά κρασιού (κατανομή ηλικιών, προτιμήσεις ανά ηλικιακό γκρουπ,λειτουργία αλυσίδας διανομής στη χώρα κ.α.).
Wine is a product that has been consumed for thousands of years. Therefore, its market does notpresent patterns such as the markets that govern technological products. The wine market isdominated by classic producing countries, such as France and Italy, occupying the largest market share,producing high quality products that have been refined over time. In recent years, other countries,including Greece, have entered the wine market dynamically.The present thesis presents the marketing planning of Filia Gi winery for export to Germany. Filia Giwas officially founded in 2014, while its area has been intensively used since the beginning of 1990.The Filia Gi winery produces wines mainly of the Thessalian and Greek varieties. Cultures of foreignvarieties have also been tried. The winery's activity in recent years is mainly local, but in recent yearsthere have been extensive efforts to export to Germany.Germany has a long history of wine production, dating back to Roman times. It is the 10th largest wineproducer in the world, with an annual production of about 8.9 hL from 102,000 hectares of vineyards.At the same time, however, it is one of the largest consumers of wine, as 20.5 million hL of wine areconsumed every year in Germany. Also, the annual per capita consumption of wine in Germany isbetween 20.1 and 21.1 L.The analysis of the internal and external environment of the company led to the creation of thefollowing action plan. It is noted that for this proposal all the factors that govern the German winemarket have been taken into account (age distribution, preferences of each age group, distributionchain operation in the country etc.).
Λέξη κλειδί :Σχέδιο μάρκετινγκ
Οινοποιείο
Εξαγωγές
Γερμανία
Marketing plan
Winery
Exports
Germany
Διαθέσιμο από :2021-01-13 18:06:31
Ημερομηνία έκδοσης :11/26/2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2021-01-13 18:06:31
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Galanis_2020.pdf

Τύπος: application/pdf