ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Keyword-based routing in IoT devices: έλεγχος και βελτιστοποίηση
Εναλλακτικός τίτλος :Keyword-based routing in IoT devices: control and optimization
Δημιουργός :Λειβαδάρος, Ευάγγελος
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σύρης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :14σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8112
Περίληψη :Το KIOT πρωτόκολλο δρομολόγησης, δημιουργήθηκε με σκοπό την γρήγορη ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ διασυνδεδεμένων IοT συσκευών ενός δικτύου. Εμπνευσμένο από το TagNet, ένα κεντρικό δίκτυο πληροφοριών με δυνατότητα κλιμάκωσης του βάσει ετικετών (αρχιτεκτονική ICN), το συγκεκριμένο πρωτόκολλο αποτελεί μία τροποποίηση της παραπάνω αναφερόμενης αρχιτεκτονικής με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργία ενός μοναδικού δέντρου ιεραρχίας και τη χρήση ετικετών, για την εξυπηρέτηση ερωτημάτων μεταξύ των διασυνδεδεμένων κόμβων(συσκευών), θεσπίζοντας ταυτόχρονα τον απλούστερο κανόνα δρομολόγησης: κάθε κόμβος του δικτύου στέλνει δεδομένα πάντα στον «γονιό» του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, σημαντική μείωση των χρόνων απόκρισης των κόμβων αλλά και αύξηση ταχύτητας της δρομολόγησης των πακέτων, μεταξύ του δικτύου.Στα πλαίσια επέκτασης και βελτίωσης της υλοποίησης, το ΚΙΟΤ πρωτόκολλο υποστηρίζει πλέον την εκτέλεση βασικών πράξεων, στα αποθηκευμένα δεδομένα ενός ή περισσότερων κόμβων. Για παράδειγμα, σε ένα δίκτυο το οποίο δρομολογεί τα πακέτα του, με βάση το ΚΙΟΤ πρωτόκολλο, ο χρήστης είναι σε θέση ανάλογα με την αρχική παραμετροποίηση πριν την εκκίνηση του δικτύου, να βρει το μέγιστο, ελάχιστο ή μέσο όρο ενός αποθηκευμένου συνόλου δεδομένων σε κάποιο συγκεκριμένο κόμβο. Οι συγκεκριμένες λειτουργίες μπορούν να έχουν σημαντικές επιπτώσεις σε βιομηχανικούς αλλά και αστικούς χώρους, για την πρόληψη τυχόν ατυχημάτων και αποτροπή καταστροφής προϊόντων, με βάση τις μετρήσεις θερμοκρασίας, υγρασίας ή φωτισμού.Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι ο έλεγχος της υφιστάμενης υλοποίησης και η βελτίωση αυτής, με την εύρεση και επίλυση τυχών λογικών λαθών (bugs), σε επίπεδο κώδικα. Η συγκεκριμένη υλοποίηση χρησιμοποιεί τις γλώσσες προγραμματισμού Java, για το επίπεδο της λειτουργικότητας και Python, για το κομμάτι του δικτύου. Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο σημείο απόδοσης ετικετών στους κόμβους, με πρωταρχικό στόχο τον έλεγχο υλοποίησης και δευτερεύοντος τον τυχόν ανασχεδιασμό του. Σημαντικές προκλήσεις αποτέλεσαν οι διάφορες εκτελέσεις ολόκληρης της διαδικασίας (end-to-end) καθώς η πολύπλοκη αρχιτεκτονική και η από κατασκευής δύσκολη αποσφαλμάτωση δυσχεραίναν την απόφανση συμπερασμάτων.
The KIOT routing protocol was created for the purpose of rapid exchange of information between interconnected IoT devices of a network. Inspired by TagNet, a centralized scalable information network based on tags (ICN architecture), this protocol is a modification of the above-mentioned architecture with the main features of creating a unique hierarchy tree and using tags to serve interconnected nodes (devices), while establishing the simplest routing rule: each node of the network always sends data to its "parent". This results in a significant reduction in the response times of the nodes but also an increase in the speed of packet routing between the network.In the context of extending and improving the implementation, the KIOT protocol now supports the execution of basic operations, in the stored data of one or more nodes. For example, in a network that routes its packets, according to the KIOT protocol, the user is able, depending on the initial configuration before starting the network, to find the maximum, minimum or average of a data set stored in a specific node. These functions can have a significant impact on industrial and urban areas, to prevent accidents and prevent product damage, based on temperature, humidity or lighting measurements.The purpose of this dissertation is to check the existing implementation and improve it, by finding and resolving any logical errors (bugs), at the code level. This implementation uses the Java programming languages ​​for the functionality level and Python for the network part. Particular emphasis was placed on the point of rendering labels at the nodes, with the primary goal of controlling implementation and the secondary goal of any redesign. Significant challenges were the various executions of the whole process (end-to-end) as the complex architecture and the difficult debugging by construction made it difficult to draw conclusions.
Λέξη κλειδί :Δικτύωση Ονοματισμένων Δεδομένων (NDN)
Πρωτόκολλο δρομολόγησης KIOT
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
Δρομολόγηση
Βελτιστοποίηση
Named Data Networking (NDN)
Keyword-based routing in IoT (KIOT)
Internet of Things (IoT)
Routing
Optimization
Διαθέσιμο από :2020-11-10 01:58:53
Ημερομηνία έκδοσης :30-10-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-11-10 01:58:53
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Leivadaros_2020.pdf

Τύπος: application/pdf