ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Deterministic and stochastic claims reserving methods in non-life insurance under Solvency II
Εναλλακτικός τίτλος :Κλασικές και στοχαστικές μέθοδοι αποθεματοποίησης στις γενικές ασφαλίσεις στο πλαίσιο του Solvency II
Δημιουργός :Μαλατάντη, Μαρία
Malatanti, Maria
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Γιαννακόπουλος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Ψαράκης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :74p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8063
Περίληψη :Είναι γεγονός πως ζούμε σε ένα κόσμο γεμάτο αβεβαιότητα. Συνεπώς, είναι κρίσιμο για τις ασφαλιστικές εταιρείες να εκτιμούν διαρκώς το απαραίτητο κεφάλαιο ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τις ζημίες από γεγονότα που έχουν συμβεί. Προκειμένου να προστατέψουν τους ασφαλισμένους αλλά και τις ίδιες τις ασφαλιστικές εταιρείες από χρεωκοπία, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει ένα πλαίσιο που ονομάζεται Φερεγγυότητα ΙΙ.Έτσι, η διαδικασία εκτίμησης των απαραίτητων αποθεμάτων θα πρέπει να ακολουθεί συγκεκριμένες οδηγίες και να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές. Στην παρούσα διατριβή, παρουσιάζονται ορισμένες από τις βασικές μεθόδους αποθεματοποίησης για τον κλάδο των γενικών ασφαλίσεων. Οι μέθοδοι θα καλυφθούν τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά με αριθμητικά παραδείγματα.
It is a fact that life is full of uncertainties. Subsequently, it is crucial for insurance companies to continuously estimate the capital required to face losses from events that have transpired. In order to protect policyholders and the insurance companies themselves from bankruptcy, the EU has established a framework called Solvency II. Thus, the prediction process of the required reserves has to follow some specific guidelines and it is supervised by the authorities. In this thesis, we present some of the basic claim reserving methods concerning the non-life insurance. The methods are covered both theoretically and practically with numeric examples.
Λέξη κλειδί :Αποθεματοποίηση
Ασφάλιση
Φερεγγυότητα
Reserving methods
Insurance
Solvency
Διαθέσιμο από :2020-10-09 14:02:46
Ημερομηνία έκδοσης :30-09-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-09 14:02:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Malatanti_2020.pdf

Τύπος: application/pdf