ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Strategic behavior in unobservable queueing systems with service interruptios
Εναλλακτικός τίτλος :Στρατηγική συμπεριφορά σε μη παρατηρήσιμες ουρές αναμονής με διακοπτόμενη εξυπηρέτηση
Δημιουργός :Σαββίδη, Ελένη
Savvidi, Eleni
Συντελεστής :Δημητρακόπουλος, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονόμου, Αντώνιος (Εξεταστής)
Μπουρνέτας, Απόστολος (Εξεταστής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :81p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=8057
Περίληψη :Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της στρατηγικής συμπεριφοράς των πελατών στις μη παρατηρήσιμες μαρκοβιανές ουρές αναμονής, με διακοπτόμενη εξυπηρέτηση. Συνεπώς, παρουσιάζονται συγκεκριμένα μοντέλα ουρών όπου η εξυπηρέτηση διακόπτεται, είτε εξαιτίας ενός καθορισμένου χρόνου μέχρι την επανεκκίνηση της λειτουργίας του υπηρέτη, είτε εξαιτίας μιας περιόδου όπου η λειτουργία του υπηρέτη διακόπτεται. Εξετάζεται το πρόβλημα της συμπεριφοράς των πελατών, με βάση τη θέληση τους να μεγιστοποιήσουν το αναμενόμενο όφελος τους και ταυτόχρονα, λαμβάνοντας οι ίδιοι υπόψιν τη συμπεριφορά των άλλων πελατών. Στο πρώτο κεφάλαιο, αναφέρονται γενικά στοιχεία των Ουρών Αναμονής, της Μαρκοβιανής Διαδικασίας, της Θεωρίας Παιγνίων και του σημαντικού τους ρόλου στην Οικονομία. Επιπλέον, παρουσιάζεται ένα από τα πιο θεμελιώδη μοντέλα στα παίγνια των ουρών αναμονής, η μη παρατηρήσιμη ουρά M | M | 1.Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζονται συστήματα ουρών αναμονής με διακοπές στην εξυπηρέτηση, όπου ο υπηρέτης απουσιάζει για μια τυχαία περίοδο. Συγκεκριμένα, παρουσιάζεται λεπτομερώς το μοντέλο των Μπουρνέτα-Οικονόμου που αναλύει τη στρατηγική συμπεριφορά των πελατών για την είσοδο τους σε ένα μαρκοβιανό σύστημα με χρόνους επανεκκίνησης. Στη συνέχεια, αναλύθηκε η μαρκοβιανή ουρά με έναν υπηρέτη που παθαίνει βλάβες και επισκευάζεται ξανά σε τυχαίες χρονικές περιόδους όπως παρουσιάστηκαν από τους Li, Wang και Zang. Επιπλέον, παρουσιάζονται οι μη παρατηρήσιμες ουρές για ομοιογενείς και ετερογενείς πελάτες, όπου ο υπηρέτης ενεργοποιείται όταν το σύστημα αποκτήσει ένα συγκεκριμένο N πλήθος πελατών.Στο τρίτο κεφάλαιο, παρουσιάζεται ένα νέο μοντέλο, όπου ο υπηρέτης εναλλάσσεται μεταξύ δύο παράλληλων μαρκοβιανών ουρών M | M | 1. Για αυτό το μοντέλο, αναλύθηκαν η συμπεριφορά και τα σημεία ισορροπίας των πελατών, λαμβάνοντας υπόψη τρεις περιπτώσεις. Αυτές είναι, η περίπτωση των ετερογενών πελατών, η διακριτή περίπτωση με δύο κατηγορίες πελατών ως προς την ευαισθησία στην καθυστέρησης και, τέλος, η περίπτωση των ετερογενών πελατών ως προς την ευαισθησία στην καθυστέρησης, όταν ακολουθεί μια συνεχή κατανομή.
The purpose of this thesis is to study the customers' strategic behavior for joining unobservable markovian queueing models with service interruptions. Accordingly, we consider several queueing models where the service could be stochastically interrupted either due to service setup or due to server vacations, and we analyze the problem of customers' behavior, based on their willingness to maximize their own expected net benefit, and taking into account the behavior of the other customers. These types of models have been analyzed extensively in the queueing games literature, and they have a wide range of practical applications. In the first chapter, we represent general elements of Queueing Theory, Markov Process, Game Theory and their significant role in Economics. In addition, we introduce one of the most fundamental models in Queueing Games, i.e., the stream of literature that analyzes queueing models from a game-theoretic perspective, the unobservable M|M|1 Queue.In the second chapter, we present queueing systems with service interruptions, where the server could be absent for a random period. Specifically, we provide the details of the model of Burnetas and Economou who analyzed the customers' strategic behavior for joining a Single Server Markovian Queue With Setup Times. Then, we analyze the Single Server Markovian Queue With Breakdowns and Repairs as presented by Li, Wang and Zang. Moreover, we exhibit the unobservable vacation queues with N-policy under homogeneous and heterogeneous customers.In the third chapter, we present a new model, where the server is moving between two parallel M|M|1 Markovian Queues. For this model, we analyze customers equilibrium joining behavior considering three cases as in Hassin and Guo (2011). These are, the case with heterogeneous customers, the case with two separate customer classes in the delay sensitivity, and, finally, the case of heterogeneous customers in delay sensitivity, when it follows a continuous distribution.
Λέξη κλειδί :Ουρές αναμονής
Παίγνια
Στρατηγική συμπεριφορά
Πελάτες
Διακοπτόμενη εξυπηρέτηση
Queues
Queueing games
Strategic behavior
Customers
Service interruptios
Διαθέσιμο από :2020-10-06 00:40:40
Ημερομηνία έκδοσης :13-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-10-06 00:40:40
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Savvidi_2020.pdf

Τύπος: application/pdf