ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Credit risk & macroeconomic NPLs determinants in Greece: a VAR approach
Εναλλακτικός τίτλος :Πιστωτικός κίνδυνος & μακροοικονομικοί παράγοντες καθορισμού κόκκινων δανείων στην Ελλάδα: μια VAR προσέγγιση
Δημιουργός :Μπαλτά, Σταματίνα-Χριστίνα
Balta, Stamatina-Christina
Συντελεστής :Τζαβαλής, Ηλίας (Επιβλέπων καθηγητής)
Παγκράτης, Σπυρίδων (Εξεταστής)
Αρβανίτης, Στυλιανός (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7828
Περίληψη :Ο σκοπός αυτής της διατριβής είναι να αναλύσει το πολυεπίπεδο και αμφιλεγόμενο ζήτημα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, να εξετάσει τους κύριους παράγοντες που οδηγούν στην εξέλιξή τους και να προτείνει μια προσέγγιση VAR για την πρόβλεψη της συμπεριφοράς των NPL ως αλληλεπίδραση με τέσσερις μακροοικονομικούς παράγοντες. Οι μακροοικονομικοί παράγοντες επιλέχθηκαν μέσω επισκόπησης της βιβλιογραφίας και σύμφωνα με πρόσφατες εμπειρικές μελέτες. Επιπλέον, εκτός από την ανάλυση του πιστωτικού κινδύνου, τις επιπτώσεις του μέσα και έξω από το τραπεζικό σύστημα και τους τύπους διαχείρισης του, παρέχεται μια σύντομη συζήτηση για τα γεγονότα που οδήγησαν στη βαθιά κυρίαρχη ελληνική κρίση. Το ενδιαφέρον μέρος αυτής της διατριβής είναι η χρήση οικονομετρικών τεχνικών που αφορούν χρονοσειρές, όπως το μοντέλο VAR (Vector Autoregressive Model). Τα συμπεράσματα της έρευνας βασίζονται στο περιορισμένο σύνολο δεδομένων, αλλά είναι σχεδόν σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν αναπτυχθεί. Η προσέγγιση περιορίζεται επίσης στο γεωγραφικό πλαίσιο της Ελλάδας.
The aim of this dissertation is to analyze the multi-level and debating issue of non-performing loans, examine the main drivers that lead to the evolution of them and propose a VAR approach to forecast the behavior of NPLs as an interaction with four macroeconomic factors. The macroeconomic determinants were selected through a literature review process and in accordance with recent empirical studies. In addition, besides the analysis of credit risk, its impacts in and out of the banking system and the types of its management, a brief discussion of the events that led to the deep sovereign Greek crisis is provided. The interesting part of this thesis is the use of time series econometric techniques, such as VAR model (Vector Autoregressive Model). The conclusions of the survey are based on the limited dataset but are almost according to the studies that have been developed. The approach is also limited to the geographical context of Greece.
Λέξη κλειδί :Μη-εξυπηρετούμενα δάνεια
Πιστωτικός κίνδυνος
Χρονολογικές σειρές
Μακροοικονομικοί παράγοντες
Κόκκινα δάνεια
Non-performing loans
Credit risk
Macroeconomic determinants
Time series
Vector Autoregression (VAR)
Ημερομηνία έκδοσης :06-04-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :03-05-2020
Ημερομηνία αποδοχής :03-05-2020
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Balta_2020.pdf

Τύπος: application/pdf