ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :KIOT: εκτέλεση συναρτήσεων και βελτιστοποίηση υλοποίησης σε Java
Εναλλακτικός τίτλος :KIOT: function execution and optimization in JAVA
Δημιουργός :Στυλιανόπουλος, Γεώργιος
Συντελεστής :Ξυλωμένος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Σύρης, Βασίλειος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :14σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7787
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης KIOT και η βελτίωση της υφιστάμενης υλοποίησης σε Java.Στο σύγχρονο κόσμο των διασυνδεδεμένων συσκευών (IoT) είναι απαραίτητη η επικοινωνία μεταξύ των κόμβων για την αποστολή και λήψη δεδομένων. Καθώς το πλήθος των συσκευών αυξάνεται, τόσο εντός σπιτιού όσο και εκτός, η επικοινωνία με τις συσκευές πραγματοποιείται κάνοντας χρήση της διεύθυνσης IP τους, γεγονός το οποίο καθιστά πρακτικά δύσκολη τη δημιουργία ιεραρχικών δεδομένων για την πραγματοποίηση επερωτήσεων αναφορικά με τα δεδομένα των συσκευών.Το πρωτόκολλο δρομολόγησης KIOT αναπτύχθηκε για τη δρομολόγηση μηνυμάτων μεταξύ IOT συσκευών με κύρια χαρακτηριστικά τη δρομολόγηση με βάση τα “tags” στα δεδομένα των κόμβων που συμμετέχουν σε ένα δίκτυο και τη χρήση αυτών για την αποστολή και λήψη δεδομένων. Κατά αυτό τον τρόπο καθίσταται ευκολότερη η πραγματοποίηση αιτημάτων προς τα δεδομένα όπως επίσης και η δρομολόγηση των πακέτων.Για την επέκταση του πρωτοκόλλου δρομολόγησης μπορεί πλέον να υποστηριχθεί η πραγματοποίηση πράξεων επί των δεδομένων ενός κόμβου. Έτσι για παράδειγμα το δίκτυο KIOT είναι σε θέση να απαντήσει ερωτήσεις που αφορούν το μέγιστο, το ελάχιστο και το μέσο όρο κάποιας ποσότητας (πχ θερμοκρασία) στα δεδομένα που αποθηκεύονται εντός κάποιου κόμβου.Για τη βελτιστοποίηση της υπάρχουσας υλοποίησης πραγματοποιήθηκε ανασχεδιασμός του μηχανισμού καταγραφής του συστήματος καθώς αφορά μία πολυνηματική αρχιτεκτονική η οποία είναι από κατασκευής δύσκολη στην αποσφαλμάτωση. Επιπλέον, το σύστημα πλέον δεν είναι εξαρτώμενο από κάποιο εξομοιωτή δικτύου (Mininet) για την εκτέλεσή του, αλλά υποστηρίζει και την εκτέλεση πολλών κόμβων στο ίδιο μηχάνημα. Τέλος, η αρχικοποίηση του συστήματος και των κόμβων βελτιώθηκε και το μεγαλύτερο μέρος των τιμών που απαιτούνται μπορούν πλέον να δοθούν παραμετρικά.
The purpose of this dissertation is to expand the KIOT routing protocol and improve the existing implementation in Java.In the modern world of interconnected devices (IoT) it is necessary to communicate between the nodes for sending and receiving data. As the number of devices increases, both indoors and outdoors, communication with devices is done using their IP address, which makes it virtually difficult to create hierarchical data to perform queries regarding device data.The KIOT routing protocol was developed for routing messages between IoT devices with the main features of routing based on "tags" in the data of the nodes involved in a network and using them to send and receive data. In this way, it becomes easier to make requests for data as well as to launch packages.The implementation of the routing protocol can now be supported by performing operations on the data of a node. For example, the KIOT network is able to answer questions about the maximum, minimum, and average of a quantity (eg temperature) in the data stored within a node.In order to optimize the existing implementation, a redesign of the system recording mechanism was carried out as it concerns a multinational architecture which is difficult to dismantle from construction. In addition, the system is no longer dependent on a network simulator (Mininet) for its execution, but also supports the execution of several nodes in the same machine. Finally, the initialization of the system and nodes has improved and most of the required values can now be given parametrically.
Λέξη κλειδί :Eκτέλεση συναρτήσεων
Βελτιστοποίηση
Διαδίκτυο των Πραγμάτων
KIOT
Function execution
Optimization
Internet of Things (IoT)
Java
Διαθέσιμο από :2020-04-13 19:30:15
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-04-13 19:30:15
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stylianopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf