ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Penalized regressions and tree based methods for macroeconomic forecasting: a machine learning approach
Εναλλακτικός τίτλος :Penalized regressions και tree based μέθοδοι για μακροοικονομικές προβλέψεις: μία προσέγγιση μηχανικής μάθησης
Δημιουργός :Παυλόπουλος, Βασίλειος
Συντελεστής :Δενδραμής, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τζαβαλής, Ηλίας (Εξεταστής)
Διοικητόπουλος, Ευάγγελος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Economics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :47p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7755
Περίληψη :Οι μακροοικονομικές προβλέψεις με την χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης είναι ένας τομέας που άρχισε να αναπτύσσεται πρόσφατα, αλλά με μεγάλη ταχύτητα. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τις προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα στον τομέα αυτό. Επιπλέον, μερικές από τις πιο δημοφιλείς τεχνικές μηχανικής μάθησης εφαρμόζονται, με σκοπό την πρόβλεψη δύο σημαντικών μακροοικονομικών μεταβλητών της οικονομίας των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι τεχνικές αυτές είναι οι: Lasso, Ridge, Elastic Net, Random Forest και Adaboost. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι τεχνικές μηχανικές μάθησης αποδίδουν καλύτερα, στις περισσότερες περιπτώσεις, από το μοντέλο χρονοσειράς, που χρησιμοποιείται ως σημείο αναφοράς.
Macroeconomic forecasting using machine learning methods is a recently developed, but fast growing, field of study. This paper presents the attempts that have been made until now in this field. Additionally, some of the most popular machine learning methods are implemented, in order to forecast two important U.S macroeconomic series. These techniques are: Lasso, Ridge, Elastic Net, Random Forest and Adaboost. The results indicate that machine learning outperforms, in most of the cases, the time series benchmark model.
Λέξη κλειδί :Μακροοικονομικές προβλέψεις
Μηχανική μάθηση
Παλινδρόμηση με ποινή
Τυχαίο δάσος
Macroeconomic forecasting
Machine learning
Penalized regression
Random forest
Boosting
Διαθέσιμο από :2020-03-27 16:15:24
Ημερομηνία έκδοσης :28-02-2020
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-03-27 16:15:24
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pavlopoulos_2020.pdf

Τύπος: application/pdf