ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :An investigation into conditions and support for innovation and entrepreneurship in a deep crisis context
Εναλλακτικός τίτλος :Διερεύνηση συνθηκών και πρωτοβουλιών υποστήριξης για την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα σε συνθήκες βαθιάς κρίσης
Δημιουργός :Γκότση-Κορώνη, Νίκη
Gkotsi-Koroni, Niki
Συντελεστής :Soderquist, Klas Eric (Επιβλέπων καθηγητής)
Πραματάρη, Αικατερίνη (Εξεταστής)
Σπανός, Ιωάννης (Εξεταστής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Βουδούρη, Ειρήνη (Εξεταστής)
Πουλούδη, Αθανασία (Εξεταστής)
Παπαλεξανδρής, Αλέξανδρος (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Management Science and Technology (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :290p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7483
Περίληψη :Η διδακτορική αυτή έρευνα αναπτύσσεται μεταξύ των επιστημονικών κλάδων της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και των δημοσίων πολιτικών και διεξάγεται στο πλαίσιο της ελληνικής κρίσης. Το ερευνητικό πρόβλημα επικεντρώνεται στις συνθήκες καινοτομίας και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης, και στον τρόπο με τον οποίο οι επιχειρήσεις, οι πρωτοβουλίες υποστήριξης και οι υπεύθυνοι για τη χάραξη πολιτικής μπορούν να προσαρμοστούν και να ενεργήσουν κατάλληλα, προκειμένου να αναπτυχθεί και να ενθαρρυνθεί η καινοτομία. Το κύριο θεωρητικό υπόβαθρο της έρευνας είναι η προσέγγιση της συνεξέλιξης (coevolution). Συμπληρωματικές θεωρίες που χρησιμοποιούνται είναι οι θεωρίες θεσμών, συστημάτων καινοτομίας και πολιτικών καινοτομίας. `Υιοθετήθηκε η μεθοδολογία της ποιοτικής έρευνας. Η ανάλυση των δεδομένων ακολούθησε τα καλά καθιερωμένα πρότυπα της ποιοτικής έρευνας και θεμελιώθηκε σε ένα θεωρητικό υπόβαθρο. Η κύρια πηγή δεδομένων ήταν οι συνεντεύξεις με καινοτόμους σε εδραιωμένες, νεοσύστατες και νέες επιχειρήσεις με επιτυχημένα αποτελέσματα καινοτομίας κατά τη διάρκεια της κρίσης. Επίσης, διεξήχθη μια μελέτη περίπτωσης της Cosmote. Επιπρόσθετα, διενεργήθηκαν συνεντεύξεις με οργανισμούς υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ένας μεγάλος όγκος δευτερευόντων δεδομένων επεξεργάστηκαν (μέσω της μεθόδου triangulation) στην εμπειρική βάση της έρευνας.Το κύριο αποτέλεσμα είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού μοντέλου για την καινοτομία και την επιχειρηματική δραστηριότητα σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης. Δημιουργήθηκε από τους κώδικες, τις κατηγορίες και τις συσσωρευμένες θεωρητικές διαστάσεις που προέκυψαν από την ανάλυση. Το μοντέλο υπογραμμίζει τις συνθήκες που προκαλούνται από την κρίση, τις συνθήκες που πλαισιώνουν την κρίση, και τις συνθήκες που παρεμβαίνουν στην διαδικασία καινοτομίας, μέσα στο πλαίσιο της κρίσης. Το μοντέλο προσφέρει μια υποδομή με δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη της καινοτομίας και της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ένα πλαίσιο βαθιάς κρίσης, γεφυρώνοντας τους τομείς της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και ενσωματώνοντας τέσσερις θεωρητικές οπτικές: συνεξέλιξη, θεσμούς, συστήματα καινοτομίας και πολιτικές για καινοτομία /επιχειρηματικότητα.
This doctoral research unfolds in the intersection of innovation, entrepreneurship and policy studies, and is conducted in the Greek crisis context. The research problem focuses on the conditions for innovation and entrepreneurial activity in a deep crisis context and how companies, support initiatives and policy-makers can adapt and act in order to create and sustain innovation in such a context. The main theoretical underpinning of the research is the coevolution approach, which is a theoretical lens in organization studies that spans levels of analyses and involves adaptation over time. Complementary theories used are institutional, innovation systems and innovation policy theories. A qualitative research methodology was adopted. Data analysis followed well-established templates for qualitative research with a theory-building underpinning. The main source of data was interviews with innovators in established firms, startups and young firms, with successful innovation outcomes during the crisis. A case study of Cosmote was also conducted. Further, interviews were conducted with innovation and entrepreneurship support organizations, and a large volume of secondary data was also triangulated into the empirical base of the research. The main result is the development of an integrated conceptual model for innovation and entrepreneurial activity in a deep crisis context. It was generated from the codes, categories and aggregate theoretical dimensions emerging from the analysis. The model highlights crisis-induced conditions, crisis context conditions, and intervening conditions in the innovation process in the crisis context. The model offers a promising framework for further study of innovation and entrepreneurial activity in a deep crisis context, bridging the innovation and entrepreneurship fields, and integrating four theoretical lenses; coevolution, institutions, innovation systems and innovation / entrepreneurship policy.
Λέξη κλειδί :Καινοτομία
Επιχειρηματικότητα
Κρίση
Συνεξέλιξη
Νεοφυείς επιχειρήσεις
Innovation
Entrepreneurship
Crisis
Coevolution
Startups
Διαθέσιμο από :2023-01-24 19:27:52
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2020-01-24 19:27:52
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Gotsi-Koroni_2019.pdf

Τύπος: application/pdf