ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Συγχωνεύσεις & εξαγορές στον ναυτιλιακό κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος :Mergers & acquisitions in maritime industry
Δημιουργός :Κουταβά, Αναστασία
Συντελεστής :Λελεδάκης, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Επίσκοπος, Αθανάσιος (Εξεταστής)
Καβουσανός, Εμμανουήλ (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :69σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι να μελετήσει και να αναλύσει την αντίδραση των τιμών των μετοχών σε γεγονότα Ε&Σ στον διεθνή ναυτιλιακό κλάδο και κατά πόσο αυτά είναι αποτελεσματικά για τους μετόχους, αν δηλαδή οι Ε&Σ δημιουργούν αξία. Η αντίδραση που αντικατοπτρίζεται στις τιμές των μετοχών μας κατευθύνει στο να αντιληφθούμε και να εκτιμήσουμε την συμπεριφορά των επενδυτών και συνεπώς τις διακυμάνσεις που παρατηρούνται στις τιμές των μετοχών σε οριοθετημένα χρονικά πλαίσια πριν και μετά την ανακοίνωση των Ε&Σ.Αρχικά θα εξεταστεί το υπόβαθρο και οι βασικές έννοιες. Μέσω της διεθνούς βιβλιογραφίας, θα αναλυθούν τα κίνητρα που οδηγούν σε τέτοιες στρατηγικές επέκτασης. Μέσω των δεδομένων και της μεθοδολογίας, θα παρατηρηθεί το πλαίσιο που κινήθηκε η μελέτη αυτή καθώς και οι μεταβλητές και οι παλινδρομήσεις που χρησιμοποιήθηκαν ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα για τον βαθμό επίδρασης ορισμένων παραγόντων στην δημιουργία υπεραποδόσεων και στον προσδιορισμό τους.Τα μοντέλα παλινδρόμησης χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν με στατιστικά σημαντικό τρόπο το αν μπορούν οι ανεξάρτητες μεταβλητές να καταγράψουν αποτελεσματικά τις μεταβολές των σωρευτικών αποδόσεων των εξαγοραστών για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα (0,+1). Πρώτα παρουσιάζεται η περιγραφική στατιστική των ανεξάρτητων μεταβλητών καθώς και η μήτρα συσχετίσεων. Οι μεταβλητές με υψηλή συσχέτιση δεν περιλαμβάνονται στο ίδιο μοντέλο.Στη συνέχεια, επιλέγονται οι ερμηνευτικές μεταβλητές, για να προσδιοριστεί ποια εξηγεί καλύτερα τις μεταβολές τις εξαρτημένης μεταβλητής (Σωρευτικές Μη Κανονικές Αποδόσεις). Για να εκτιμηθεί το φαινόμενο των μη κανονικών αποδόσεων των τιμών των μετοχών κατά την ανακοίνωση Ε&Σ εφαρμόζεται διαστρωματική παλινδρόμηση με τη μέθοδο των Ελαχίστων Τετραγώνων.Εν κατακλείδι, οι επιχειρήσεις στον ναυτιλιακό κλάδο παρουσιάζουν υπεραποδόσεις κατά τις Ε&Σ, γεγονός που δεν μπορεί να εκτιμηθεί μέσω των οικονομικών δεικτών, αφού η ναυτιλία δεν εξαρτάται από μεμονωμένα οικονομικά στοιχεία, αλλά από την παγκόσμια κατάσταση της αγοράς και το όραμα των επιχειρηματιών με γνώμονα τις διασυνοριακές συναλλαγές και την αύξηση της αποτελεσματικότητας.
The purpose of this thesis is to study and analyze the reaction of stock prices to M&As in the international shipping industry and whether they are effective for shareholders, meaning that M&As create value. The response reflected in stock prices leads us to perceive and evaluate investor behavior and hence the fluctuations in stock prices over a defined time frame before and after M&A announcement.Firstly, we will examine the background and basic concepts. Through the international literature, the motivations leading to such expansion strategies will be analyzed. Through the data and methodology, we will observe the context of this study as well as the variables and regressions used to draw conclusions about the degree of influence of certain factors in generating and identifying over-performances.Regression models are used to perform a statistically significant way on whether the independent variables can effectively capture changes in the cumulative returns of the acquirers for the selected time period (0, + 1). The descriptive statistics of the independent variables as well as the correlation matrix are presented first. Highly correlated variables are not included in the same model.The interpretative variables are then selected to determine which best explains the dependent variable changes (Cumulative Abnormal Returns). In order to assess the phenomenon of stock price abnormalities in the M&A announcement, stratified regression is applied using the OLS method.In conclusion, maritime businesses are over-performing in M&As, which cannot be estimated through financial indicators, as shipping does not depend on individual economic data but on the global market situation and the vision of investors for cross-border trading and increasing efficiency.
Λέξη κλειδί :Συγχωνεύσεις
Εξαγορές
Ναυτιλία
Mergers
Acquisitions
Shipping
Ημερομηνία :14-10-2019
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Koutava_2019.pdf

Τύπος: application/pdf