ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Dynamic modeling of water environment in Unity game engine
Εναλλακτικός τίτλος :Δυναμική μοντελοποίηση θαλάσσιου περιβάλλοντος στη μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity
Δημιουργός :Ματαράγκα, Αικατερίνη
Mataragka, Aikaterini
Συντελεστής :Παπαϊωάννου, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μαριάς, Ιωάννης (Εξεταστής)
Τουμπής, Σταύρος (Εξεταστής)
Athnes University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :54p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7262
Περίληψη :Rendering water environments has always been an interesting topic in the field of computer graphics. That is because water’s nature is too complex to be simulated with high precision in the visual applications. The challenge is even greater in the case of real time rendering, where performance is also a very important parameter to consider. In this thesis we will focus on the real time rendering of a water environment both above and below the water surface in Unity game engine. We will present methods to animate the water surface, generate waves and ways to simulate the interaction of light with the water volume. We will analyze step by step the process of implementing these effects and we will discuss at the end the results in view of the performance and realism.
Η αναπαράσταση θαλάσσιου περιβάλλοντος ήταν πάντα ένα ενδιαφέρον θέμα στο τομέα των γραφικών υπολογιστή. Αυτό συμβαίνει διότι η φύση του νερού είναι αρκετά πολύπλοκη και δυσκολεύει τη προσομοίωση της με ακρίβεια στις οπτικές εφαρμογές. Η πρόκληση είναι ακόμα μεγαλύτερη όταν γίνεται η αναπαράσταση σε πραγματικό χρόνο, όπου η επίδοση που έχει η εφαρμογή είναι μια ακόμη σημαντική παράμετρος που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Σε αυτή τη διπλωματική εργασία θα επικεντρωθούμε στην αναπαράσταση σε πραγματικό χρόνο ενός υδάτινου περιβάλλοντος τόσο πάνω όσο και κάτω από την επιφάνεια του νερού στην μηχανή ανάπτυξης παιχνιδιών Unity. Θα παρουσιάσουμε μεθόδους που χρησιμοποιούνται για την κίνηση της επιφάνειας του νερού και την παραγωγή κυμάτων καθώς επίσης και τρόπους για να προσομοιωθεί η αλληλεπίδραση του φωτός με τον όγκο του νερού. Θα αναλύσουμε βήμα προς βήμα τη διαδικασία εφαρμογής αυτών των εφέ και θα συζητήσουμε στο τέλος τα αποτελέσματα ενόψει της επίδοσης και του ρεαλισμού.
Λέξη κλειδί :Δυναμική μοντελοποίηση
Θαλάσσιο περιβάλλον
Παιχνίδια
Dynamic modeling
Water environment
Rendering
Unity
Ημερομηνία :03-07-2019
Διαθέσιμο από :2019-09-08 19:00:21
Ημερομηνία έκδοσης :2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-09-08 19:00:21
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mataragka_2019.pdf

Τύπος: application/pdf
Αρχείο: Parousiasi_Mataragka_2019.pdf

Τύπος: application/pdf