ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εναλλακτικοί τρόποι χρηματοδότησης επενδύσεων real estate
Δημιουργός :Λάμπρου, Παναγιώτης
Συντελεστής :Κουρέτας, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :51σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι να ερευνήσει και να αναλύσει εναλλακτικούς τρόπους επένδυσης σε ακίνητα (real estate) στην Ελλάδα της κρίσης. Σήμερα, στην Ελλάδα το 2016, τα δύο κυριότερα εργαλεία της αγοράς ακινήτων που είναι ο τραπεζικός δανεισμός και η αντιπαροχή έχουν περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ωστόσο στις αγορές του εξωτερικού υπάρχουν, αλλά και αναδύονται, νέα εργαλεία στον κλάδο αυτό. Υφιστάμενες μέθοδοι και πρακτικές μπορούν να χαρακτηριστούν οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα (REITs) καθώς και το leasing ακινήτων, ενώ από το 2010 και μετά εντοπίζουμε και το crowdfunding. Στα αρχικά κεφάλαια της παρούσας εργασίας αναλύεται τόσο η έννοια της επένδυσης σε ακίνητα και τα είδη αυτής όσο και η πορεία της στο χρόνο σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Στη συνέχεια αναπτύσσεται το νομικό και φορολογικό πλαίσιο των ανωνύμων εταιρειών επένδυσης σε ακίνητα (REITs) όπως ισχύει σήμερα, τα πλεονεκτήματα που προκύπτουν από την επένδυση σε τέτοιας μορφής ανώνυμες εταιρείες και η σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ. Σε επόμενα κεφάλαια της εργασίας, περιγράφονται τα είδη της χρηματοδοτικής μίσθωσης ακινήτων (leasing) ως μέσο επένδυσης σε ακίνητα και οι ωφέλειες που αποφέρει η χρήση της μεθόδου αυτής. Στο τελευταίο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στα είδη του crowdfunding ως εργαλείο επένδυσης σε ακίνητα, στα κίνητρα που ωθούν τους συμμετέχοντες στην επιλογή αυτού, καθώς και στα επιμέρους βήματα που απαιτούνται για την υλοποίηση μιας επένδυσης με χρήση του εν λόγω εργαλείου.
Λέξη κλειδί :Επενδύσεις ακινήτων
Ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητα
Χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων
Real Estate
Real Estate Investment Trusts (REITs)
Leasing
Ccrowdfunding
Ημερομηνία :30-11-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lamprou_2016.pdf

Τύπος: application/pdf