ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η επίδραση της οικονομικής κρίσης στην επιβίωση και λειτουργία ενός ξενοδοχειακού ομίλου: μελέτη περίπτωσης: Metaxas Group of Companies S.A Creta Maris Beach Resort
Δημιουργός :Λούτσια, Γαρυφαλλιά
Συντελεστής :Δεδούλης, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα εργασία έχει σαν στόχο να διερευνήσει τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην επιβίωση και τη λειτουργία ενός ξενοδοχειακού ομίλου. Για τον λόγο αυτόν, πραγματοποιεί χρηματοοικονομική ανάλυση για την περίοδο 2008-2015, εστιάζοντας στους αριθμοδείκτες ρευστότητας, δραστηριότητας, αποδοτικότητας και κεφαλαιακής διάρθρωσης του ξενοδοχείου Creta Maris Beach Resort του Ομίλου Μεταξά, ενός από τους κορυφαίους ξενοδοχειακούς ομίλους στην Ελλάδα. Τα ευρήματα της διαχρονικής και διαστρωματικής ανάλυσης των αριθμοδεικτών δεν συνάδουν με κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα ρευστότητας. Ωστόσο, το γεγονός ότι οι σχετικοί δείκτες είναι πολύ χαμηλότεροι της μονάδας χρήζει περαιτέρω παρακολούθησης. Από την άλλη πλευρά, η πολύ σημαντική αύξηση των ταμειακών διαθεσίμων δημιουργεί τις προϋποθέσεις για περαιτέρω βελτίωση του δείκτη μόχλευσης με αύξηση των ιδίων κεφαλαίων και μείωση των δανειακών κεφαλαίων. Οι επιπτώσεις της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι εμφανείς στις πωλήσεις και την κερδοφορία του Ομίλου, ωστόσο είναι σαφές ότι η επιχείρηση παραμένει ανταγωνιστική και βιώσιμη. Εκτιμάται ότι οι προοπτικές ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού σε συνδυασμό με την πτώση της τουριστικής κίνησης στην Τουρκία, της φθηνής τιμής συναλλάγματος σε ευρώ και του γεγονότος ότι η κατάσταση των προσφύγων βρίσκεται σε ύφεση, θα συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα του τουριστικού κλάδου και του Ομίλου Μεταξά, ειδικότερα. Ωστόσο, είναι εξαιρετικά σημαντικό οι υπεύθυνοι στρατηγικής του Ομίλου να διερευνήσουν τους παράγοντες που ωθούν τους τουρίστες σε συγκεκριμένες επιλογές τουριστικού προϊόντος. Τέλος, ο προσανατολισμός του Ομίλου Μεταξά σε εναλλακτικές μορφές τουρισμού είναι παράγοντας που μπορεί να ανοίξει νέες αγορές και να διευρύνει σημαντικά την πελατειακή βάση του Creta Maris Beach Resort.
The current study aims to investigate the impact of the economic crisis on the survival and operation of a hotel group. For this reason, it carries out a financial analysis for the period 2008-2015, focusing on the Metaxas Group, one of the leading hotel groups in Greece. The study analyzes the liquidity, activity, profitability and capital structure ratios of Creta Maris Beach Resort. The findings of the longitudinal and cross-sectional analysis of the ratios are inconsistent with a particular liquidity problem. However, the fact that the relevant ratios are less than 1 requires further monitoring. On the other hand, the significant increase in cash reserves creates the conditions for the further improvement of the leverage ratio, with an increase in equity and a decrease in loan capital. The impact of the financial crisis is evident in the Group's sales and profitability, but it is clear that the firm remains competitive and viable. It is estimated that the prospects for the development of Greek tourism coupled with the fall in the tourist traffic in Turkey, the cheap exchange rate of the Euro and the fact that refugee crisis is in recession, all are factor that are expected to contribute to the competitiveness of the tourism sector and the Metaxas Group. However, it is extremely important that the Group's policy makers explore the factors that drive tourist demand for particular tourist products. Finally, the orientation of the Metaxas Group on alternative types of tourism is a factor that can open new markets and significantly expand the customer base of Creta Maris Beach Resort.
Λέξη κλειδί :Creta Maris Beach Resort
Όμιλος Μεταξά
Χρηματοπιστωτική κρίση
Κερδοφορία,
Ρευστότητα
Βιωσιμότητα
Ανάπτυξη
Τουριστική βιομηχανία
Metaxas Group
Credit crisis
Profitability
Liquidity
Sustainability
Development
Tourism industry
Ημερομηνία :30-11-2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Loutsia_2017.pdf

Τύπος: application/pdf