ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 σε εταιρεία συμβούλων ποιοτικού ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής
Δημιουργός :Κουρής, Ευάγγελος
Συντελεστής :Λεώπουλος, Βρασίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :140σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η περιγραφή των βασικών σταδίων και στοιχείων για την ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σε εταιρικό σχήμα συμβούλων ποιοτικού ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Έργων υποδομής, με βάση το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015 και την νέα προσέγγιση που αυτό εισάγει σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις του προτύπου, λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ειδικές απαιτήσεις του έργου που καλείται να εκτελέσει το συγκεκριμένο εταιρικό σχήμα. Τα κεφάλαια 1 έως και 4 περιλαμβάνουν την θεωρητική προσέγγιση μέσω βιβλιογραφικής έρευνας της σημασίας και εξέλιξης ποιότητας, των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας και των σχετικών προτύπων και της σημασίας τους στην παραγωγή των δημοσίων έργων. Πιο συγκεκριμένα: Στο Κεφάλαιο 1: παρουσιάζεται η ερμηνεία της έννοιας της ποιότητας και περιγράφεται η υποκειμενικότητα του όρου, μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις της βιβλιογραφίας. Στη συνέχεια παρατίθενται οι διαφορετικές οπτικές για την επιστημονική διαχείριση της ποιότητας όπως αυτές εξελίχθηκαν, ξεφεύγοντας από τη στενή σχέση του όρου ποιότητα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία, σε μια πιο διευρυμένη έννοια που εκφράζει και διατρέχει ουσιαστικά την πολιτική και την στρατηγική του κάθε οργανισμού προς την κατεύθυνση της ικανοποίησης των αναγκών και προσδοκιών των πελατών. Στο Κεφάλαιο 2: παρουσιάζεται μια τεκμηριωμένη περιγραφή των σταδίων εξέλιξης της ποιότητας από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης στην σύγχρονη προσέγγιση της Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, στην οποία η ποιότητα συνδέεται με όλες τις λειτουργίες ενός οργανισμού, με την στρατηγική, την εταιρική κουλτούρα και την ικανοποίηση εσωτερικών και εξωτερικών πελατών. Στο Κεφάλαιο 3: αφού προηγηθεί μία εκτενής ανάλυση βασισμένη στην βιβλιογραφία για τι είναι ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορεί να ωφελήσει έναν οργανισμό, γίνεται σύντομη ιστορική αναδρομή στα πρότυπα ποιότητας, καταλήγοντας στην παρουσίαση του προτύπου ISO9001:2015. Παρουσιάζεται η νέα κοινή δομή και για άλλα πρότυπα, που επιδιώκει και προτείνει το ISO9001:2015, καθώς και οι προσεγγίσεις που εισάγει και δίνει έμφαση το νέο πρότυπο, όπως : η διεργασιακή προσέγγιση, η διαρκής βελτίωση, η προσέγγιση της διακινδύνευσης η έμφαση στις ανάγκες και τις προσδοκίες των ενδιαφερομένων μερών. Τέλος γίνεται αναφορά στην επιδίωξη μετάβασης των Συστημάτων Διαχείρισης από την Ολική Ποιότητα (TQ) στην Ολοκληρωμένη Ποιότητα (IQ). Στο Κεφάλαιο 4: παρουσιάζεται η συσχέτιση της ποιότητας και των δημοσίων έργων, που είναι ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιείται το εταιρικό σχήμα. Παρουσιάζονται η σημασία και οι ιδιαιτερότητες της ποιότητας στα δημόσια έργα υποδομής, το κόστος της ποιότητας και η σημασία της πρόληψης, οι αστοχίες στα δημόσια έργα και η συνεπαγόμενη ανάγκη ύπαρξης ενός ανεξάρτητου φορέα ελέγχου της ποιότητας των συγχρηματοδοτούμενων έργων υποδομής, του ΕΣΠΕΛ (Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου). Στα επόμενα κεφάλαια περιλαμβάνεται η πρακτική προσέγγιση για τον σχεδιασμό και η ανάπτυξη τελικά ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας κατά το άνω πρότυπο, σε εταιρικό σχήμα (Κοινοπραξία) παροχής υπηρεσιών ποιοτικού ελέγχου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα (εφεξής καλούμενου ΕΣΠΕΛ), αλλά και τα συμπεράσματα που προκύπτουν. Πιο συγκεκριμένα: Στο Κεφάλαιο 5: Η προσέγγιση γίνεται βάσει των αρχών του νέου προτύπου, ξεκινώντας από την αποτύπωση του θεσμοθετημένου ρόλου του οργανισμού και του περιβάλλοντος στα πλαίσια του οποίου δραστηριοποιείται, των αναγκών και κινδύνων που έχει να αντιμετωπίσει, καταλήγοντας στην δομή ενός ΣΔΠ και στον προσδιορισμό και ανάπτυξη των αναγκαίων διεργασιών/διαδικασιών για τη λειτουργία του οργανισμού και τις απαιτήσεις της πρόσφατα υπογραφείσας σύμβασης, με ενδεικτική παράθεση ορισμένων εξ’ αυτών. Εμφαση στο κεφάλαιο αυτό δίνεται στη μεθοδολογία που τελικά ακολουθήθηκε, εντός του οργανισμού, για την διαπίστωση της υπάρχουσας κατάστασης και για την οριστικοποίηση της τεκμηρίωσης του σχεδιαζόμενου ΣΔΠ. Το κεφάλαιο αυτό εξυπηρετεί δύο στόχους, αφ’ ενός την παράθεση των φάσεων της μεθοδολογίας ανάπτυξης του ΣΔΠ και αφ’ ετέρου μια σύνοψη της λογικής ανάπτυξης του ΣΔΠ σύμφωνα με τις αρχές του νέου προτύπου, ακολουθώντας τη σειρά των ενοτήτων του προτύπου ISO 9001 : 2015. Θα μπορούσε, επομένως να χρησιμοποιηθεί και να αποτελέσει στοιχείο ενός Εγχειριδίου Ποιότητας του ΕΣΠΕΛ. Στο Κεφάλαιο 6: Περιλαμβάνονται ενδεικτικά, προτεινόμενα σχέδια ορισμένων, κυρίως λειτουργικών, διαδικασιών του ΣΔΠ του ΕΣΠΕΛ, με την τυποποιημένη δομή περιεχομένων που περιγράφεται στο προηγούμενο κεφάλαιο και η οποία μεταξύ άλλων περιλαμβάνει ευκαιρίες και απειλές και τρόπους αντιμετώπισης, το input και output κάθε δραστηριότητας, τον τρόπο ελέγχου της αποτελεσματικότητάς της και το διάγραμμα ροής της. Στο Κεφάλαιο 7: Περιλαμβάνονται τα συμπεράσματα ως προς την αναγκαιότητα της ανάπτυξης, εφαρμογής και πιστοποίησης του ΣΔΠ κατά ISO 9001:2015 στον ΕΣΠΕΛ, ως προς την επάρκεια κάλυψης των απαιτήσεων του ΕΣΠΕΛ από τις απαιτήσεις του προτύπου, καθώς και προτάσεις περαιτέρω βελτιώσεων του ΣΔΠ του εταιρικού σχήματος.
Λέξη κλειδί :Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας
ISO9001:2015
Εξειδικευμένος Σύμβουλος Ποιοτικού Ελέγχου (ΕΣΠΕΛ)
Έργα υποοδμής
Ποιότητα
Ημερομηνία :2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kouris_2016.pdf

Τύπος: application/pdf