ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μακροπροληπτική ρύθμιση του χρηματοπιστωτικού συστήματος: σημασία και εφαρμογή σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο
Δημιουργός :Γεωργίου, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Γκόρτσος, Χρήστος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η ανάλυση της μακροπροληπτικής ρύθμισης του χρηματοπιστωτικού συστήματος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, τόσο από οικονομικής και πολιτικής απόψεως (κεφάλαια 1-7), όσο και σε επίπεδο εργαλείων και κανόνων (κεφάλαια 8-10). Στο πρώτο σκέλος της μελέτης (κεφάλαια 1-7), στόχος είναι αρχικά η παρουσίαση και η κατανόηση των αιτιών που οδήγησαν στην παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση (κεφάλαιο 2), των διαστάσεων του συστημικού κινδύνου και των πηγών του (κεφάλαιο 4) . Παράλληλα, ορίζεται η μακροπροληπτική ρύθμιση και παρουσιάζεται η ιστορική αναδρομή και η εξέλιξη της, με την τοποθέτησή της στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στον απόηχο της διεθνούς χρηματοπιστωτικής κρίσης (κεφάλαιο 3). Αναλύονται οι στόχοι της και ο ρόλος της, δικαιολογώντας την παρουσία και την αναγκαιότητα ύπαρξής της (κεφάλαιο 5). Επιπλέον, περιγράφεται η έντονη αλληλεπίδρασή της με άλλες πολιτικές όπως οι νομισματικές και οι δημοσιονομικές με σκοπό να θέσουμε τις διαχωριστικές γραμμές ανάμεσά τους και να οριοθετήσουμε τις προσδοκίες μας από την μακροπροληπτική ρύθμιση (κεφάλαιο 6). Κλείνοντας το πρώτο σκέλος, παρατίθεται ένα ενδεικτικό πλάνο λειτουργικότητας των μακροπροληπτικών πολιτικών από τις αρμόδιες αρχές (κεφάλαιο 7). Στο δεύτερο σκέλος της μελέτης (κεφάλαια 8-10), αφού έχει γίνει κατανοητή η έννοια και η σημασία της μακροπροληπτικής ρύθμισης, αναλύονται τα διαθέσιμα εργαλεία περιορισμού του συστημικού κινδύνου και παρουσιάζονται οι διάφοροι τρόποι κατηγοριοποίησης τους, με έμφαση στην κατηγοριοποίηση με βάση την διάσταση του συστημικού κινδύνου που καλούνται να αντιμετωπίσουν (κεφάλαιο 8). Αναλύονται οι πρωτοβουλίες σε διεθνές επίπεδο, και συγκεκριμένα τα θεσπισμένα από την Επιτροπή της Βασιλείας πρότυπα (standards), ανάλογα με την διάσταση του κινδύνου που προορίζεται να αντιμετωπίσει ο κάθε κανόνας. Εστιάζουμε στα κεφαλαιακού χαρακτήρα εργαλεία και δεν προβαίνουμε στην εξέταση των εργαλείων σχετικά με την ρευστότητα και τις χρηματοδοτικές δραστηριότητες των τραπεζών (πιστωτικού χαρακτήρα εργαλεία) αφού ανέκαθεν η Επιτροπή της Βασιλείας θέτει πρότυπα για την κεφαλαιακή επάρκεια των πιστωτικών ιδρυμάτων (κεφάλαιο 9). Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ευρωπαϊκό πλαίσιο όπως έχει διαμορφωθεί με την CRD IV και τον CRR σε συνέχεια των διεθνών προτύπων της Επιτροπής της Βασιλείας, αλλά και των αποκλειστικά ευρωπαϊκών κεφαλαιακών κανόνων μακροπροληπτικού χαρακτήρα με σκοπό την αντιμετώπιση των ιδιαιτεροτήτων της 'Ενωσης (κεφάλαιο 10). Τέλος, εξάγονται τα συμπεράσματα και ακολουθούν κάποιες προτάσεις για το μέλλον (κεφάλαιο 11).
Λέξη κλειδί :Χρηματοπιστωτική κρίση
Μακροπροληπτική ρύθμιση
Συστημικός κίνδυνος
Ημερομηνία :2017
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Georgiou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf