ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τυπική και εναλλακτική μέθοδος μετα-ανάλυσης δεδομένων. Σύγκριση των μεθόδων και εφαρμογή σε πραγματικά δεδομένα
Εναλλακτικός τίτλος :Standard and alternative approach in network meta-analysis. Comparison and application on real life data.
Δημιουργός :Ρεμούνδου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=7046
Περίληψη :Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να συγκρίνει δύο φαινομενικά διαφορετικές, με βάση την διαδικασία που ακολουθούν, τεχνικές δικτυακής μετά-ανάλυσης και να αποδείξει την ισότητα τους. Αυτό επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των δύο αυτών μεθόδων σε δύο παραδείγματα, ένα «μικρό» παράδειγμα τεσσάρων μελετών, και ένα «μεγάλο» παράδειγμα με πραγματικά δεδομένα προερχόμενα από τυχαιοποιημένες ελεγχόμενες δοκιμές σε φαρμακολογικές και ψυχολογικές θεραπείες από παρόχους της πρωτοβάθμιας περίθαλψης για ασθενείς με καταθλιπτικές διαταραχές.
The purpose of this thesis is to compare two seemingly different, based on their process, techniques and to finally conclude to their equality. This is achieved by applying those two methods to two examples, a "small" example of four treatments and four studies, and a "big" example with actual data from randomized controlled trials in pharmacological and psychological therapies from primary care providers for patients with depressive disorders.
Λέξη κλειδί :Μετα-ανάλυση
Δίκτυα
Κατάθλιψη
Meta-analysis
Network
Depression
Διαθέσιμο από :2019-05-24 23:12:52
Ημερομηνία έκδοσης :05/24/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-05-24 23:12:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Remoundou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf