ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Προμελέτη & προκοστολόγηση μαρμάρινων επενδύσεων ιδιωτικού έργου
Δημιουργός :Τοσούνη, Χριστίνα
Συντελεστής :Λεώπουλος, Βρασίδας (Επιβλέπων καθηγητής)
Δουκίδης, Γεώργιος (Εξεταστής)
Πουλυμενάκου, Αγγελική (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει παραρτήματα και βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :83 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Όπως σε όλους τους τομείς της οικονομίας, έτσι και στον κατασκευαστικό τομέα, η υποβολή ανταγωνιστικής προσφοράς αποτελεί κύριο στοιχείο για την λήψη ενός έργου. Ως «ανταγωνιστική» νοείται η προσφορά, η οποία είναι οικονομικότερη από άλλες που περιλαμβάνουν παρόμοια προϊόντα ή/και υπηρεσίες για το ίδιο έργο. Ο εργοδότης είτε είναι του Δημοσίου είτε του Ιδιωτικού τομέα θα συγκρίνει τις προσφορές που υποβάλλονται και θα επιλέξει την πιο συμφέρουσα για αυτόν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία αρχικά θα εξηγήσουμε γιατί είναι τόσο σημαντικός ο ρόλος της προμέτρησης για την σωστή σύνταξη του αρχικού προϋπολογισμού σε ένα τεχνικό έργο. Το έργο μελέτης παρ’ όλο που αφορά ιδιωτική κατοικία, θα αναλυθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους. Ο πρώτος τρόπος είναι με τα κριτήρια που υπάρχουν στην σημερινή αγορά των ιδιωτικών έργων και ο δεύτερος τρόπος είναι με τα κριτήρια των δημοσίων έργων και την ισχύουσα νομοθεσία μέχρι σήμερα. Με τους δύο παραπάνω τρόπους θα είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε τις δύο μεθόδους κοστολόγησης και να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα τους. Θα παρουσιαστούν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα που υπάρχουν στην κοστολόγηση ιδιωτικών και δημοσίων έργων και θα προτείνουμε τρόπους βελτίωσής τους.
As in all sectors of the economy, in the construction sector, the submission of a competitive offer is the key in order to obtain project approval. A 'competitive' tender is cheaper than others that include similar products and/or services for the same project. The Employer in the Public or the Private sector, will compare the submitted tenders and will choose the most advantageous for him. In this diploma thesis, we will initially explain the importance of the pre-measurement and bill of quantities for the proper drafting of the initial budget in a project. The project, concerns a private residence but it will be analysed in two different ways. The first way is with the criteria that exist in today's market of private projects and the second way is with the criteria of public sector and the current legislation. In that way, we will be able to evaluate the two costing methods and compare their results. At the ending, we will present the advantages and disadvantages in the costing method of private and public sector and we will propose ways to improve them.
Λέξη κλειδί :Έργο ιδιωτικού τομέα
Έργο δημοσίου τομέα
Προμέτρηση
Προκοστολόγηση
Τεχνικό έργο
Project in private sector
Project in public sector
Bill of quantities
Cost estimation
Construction project
Ημερομηνία έκδοσης :30-03-2019
Ημερομηνία κατάθεσης :15-04-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: DiplomatikiErgasia.pdf

Τύπος: application/pdf