ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μελέτη της επιχειρησιακής αγοραστικής συμπεριφοράς στο φαρμακευτικό κλάδο
Εναλλακτικός τίτλος :Study of organizational buying behavior in the pharmaceutical industry
Δημιουργός :Κρεμμύδα, Αλεξάνδρα Γ.
Συντελεστής :Ήντουνας, Κωνσταντίνος (Επιβλέπων καθηγητής)
Μπάλτας, Γεώργιος (Εξεταστής)
Σιώμκος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Για τις στατιστικές αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το Στατιστικό πακέτο IBM SPSS Statistics, ver. 22 for Windows (IBM Corp, 2013). MBA μερικής φοίτησης 2016-2018
Φυσική περιγραφή :86 σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Η παρούσα διπλωματική επιχειρεί να αποτυπώσει τη σημερινή κατάσταση ως προς την αγοραστική συμπεριφορά των φαρμακευτικών εταιρειών στην ελληνική B2B αγορά και πιο συγκεκριμένα εστιάζει στις προμήθειες α΄ υλών. Υπήρξε εκτεταμένη επισκόπηση της υπάρχουσας αρθρογραφίας και βιβλιογραφίας και διενεργήθηκαν προσωπικές συνεντεύξεις μικρής κλίμακας με στελέχη του φαρμακευτικού κλάδου για τον καλύτερο σχεδιασμό του τελικού ερωτηματολογίου. Διεξήχθη ποσοτική έρευνα μέσω δομημένου ερωτηματολογίου σε παραγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του κλάδου που έχουν παρουσία στην Ελλάδα. Οι ερευνητικοί στόχοι είναι: 1.να εξεταστεί η συχνότητα αξιολόγησης των προμηθευτών-συνεργατών και αν ο τύπος αγοραστικής κατάστασης επιδρά σε αυτή, 2.να μελετηθεί η σύνθεση του Κέντρου Αγοραστικών Αποφάσεων (συμμετοχή και αλληλεπίδραση μεταξύ των τμημάτων) στο στάδιο αξιολόγησης προσφορών και στο στάδιο της τελικής επιλογής προμηθευτών, 3.να εντοπιστούν τα επικρατέστερα κριτήρια με τα οποία οι φαρμακευτικές εταιρείες επιλέγουν προμηθευτή α΄ υλών και πώς αυτά διαφοροποιούνται ανά τύπο αγοραστικής κατάστασης, 4.να εξεταστεί σε τι βαθμό και με ποιες τακτικές οι φαρμακευτικές εταιρείες περιορίζουν τον κίνδυνο επιλογής αναξιόπιστου προμηθευτή, 5.να διερευνηθούν οι πηγές πληροφόρησης και αν τυχόν αυτές διαφοροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Το πρώτο κεφάλαιο αποτελεί μια εισαγωγή στο ερευνητικό θέμα της διπλωματικής. Ακολουθεί το δεύτερο κεφάλαιο με τη θεωρητική και βιβλιογραφική επισκόπηση του θέματος που ερευνάται. Το τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του φαρμακευτικού κλάδου, εστιάζοντας τόσο στην Παγκόσμια και Ευρωπαϊκή Αγορά Φαρμάκου όσο και στην ελληνική πραγματικότητα. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε. Το πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζει τα αποτελέσματα από τη συλλογή των στοιχείων. Το έκτο και τελευταίο κεφάλαιο αποτελεί τον επίλογο της εργασίας και συνοψίζει τα συμπεράσματα. Επιπλέον, παρατίθενται η συνεισφοράς της έρευνας τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Ταυτόχρονα, γίνεται λόγος για τον εντοπισμό των κυριότερων περιορισμών και καταγράφονται συγκεκριμένες προτάσεις για μελλοντική και περαιτέρω ερευνητική ανάπτυξη του θέματος.
This thesis attempts to capture the current situation regarding the buying behavior of pharmaceutical companies in the Greek B2B market and more specifically focuses on supplies of raw materials.There has been an extensive review of the existing articles and bibliography, and small-scale personal interviews with executives of this field in order to better design the final questionnaire. Quantitative research has been carried out through a structured questionnaire in manufacturing and commercial enterprises with presence in Greek market.The research objectives are:1.to examine the frequency of evaluation of supplier-partners and whether the type of buying situation affects it2.to study the composition of the Buying Center (participation and interaction between the departments) at both the bidding stage as well as at the stage of the final selection of suppliers3.to identify the most prevalent criteria by which pharmaceutical companies choose suppliers of raw materials and how they differ recording the type of buying situation4.to examine to what point and with what tactics the pharmaceutical companies eliminate the risk of choosing an unreliable supplier5.to investigate sources of information and if they vary according to the size of the companyThe first chapter is the introduction to the diplomatic research theme. The second chapter is the theoretical and bibliographic overview of the subject that is investigated. The third chapter presents the characteristics of the pharmaceutical industry, focusing on both Worldwide Global & European Medicines’ Market and on Greek reality. The fourth chapter describes the methodology that has been used. The fifth chapter presents the results of the data collection.The sixth, which is at the same time the final chapter is the conclusion of the thesis. In addition, the theoretical and managerial implications of research are presented. At the same time, main limitations and future research directions are listed.
Λέξη κλειδί :Βιομηχανικό μάρκετινγκ
Προμήθεια α΄ υλών
Φαρμακευτικός κλάδος
Τύπος αγοραστικής κατάστασης
Organizational buying behaviour
B2B marketing
Supplies of raw materials
Pharmaceutical industry
Buying situations
Ημερομηνία έκδοσης :30-11-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :10-04-2019
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kremmyda_2018.pdf

Τύπος: application/pdf