ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Secret sharing for secure indoor location via Μ2Μ protocols
Δημιουργός :Παύλου, Παναγιώτης
Συντελεστής :Μαριάς, Ιωάννης (Επιβλέπων καθηγητής)
Πολύζος, Γεώργιος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :53 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6874
Περίληψη :Χρησιμοποιήθηκε το πρωτόκολλο MQTT για επικοινωνία μεταξύ του Raspberry Pi και αισθητήρων τύπου Wemos D1 mini. Οι αισθητήρες ανιχνεύουν τα probe requests των διερχόμενων smart συσκευών και στέλνουν κρυπτογραφημένα δεδομένα στο Raspeberry Pi που έχει ρόλο master στο σύστημα. Εκεί αποθηκεύεται η πληροφορία και χρησιμοποιείται ο αλγόριθμος του Shamir για να κατατμήσουμε την πληροφορία τοποθεσίας του χρήστη σε Ν κομμάτια απο τα οποία χρειάζονται για την ανασύνθεση του μυστικού Χ όπου (Ν-Χ). Έγιναν τέλος παρατηρήσεις πάνω στα πειραματικά δεδομένα και εξάχθηκαν συμπεράσματα.
MQTT protocol was used for the communication of Raspberry Pi and Wemos D1 mini. Wemos was used to sense the probe requests of the passengers smart devices. Data collected in the wemos was sent securely via TLS 12 to the master node. There it was stored to a database and then location information was splitted into pieces using Shamirs algorithm in order to fit to an economical based model. Observations were made out of the experimental data collected.
Λέξη κλειδί :Ασφαλής επικοινωνία
Διαδίκτυο των πραγμάτων
Αισθητήρες
Secure communication
TLS 1.2
MQTT
Java
Wemos
Διαθέσιμο από :2019-02-15 10:51:06
Ημερομηνία έκδοσης :02/15/2019
Ημερομηνία κατάθεσης :2019-02-15 10:51:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Pavlou_2019.pdf

Τύπος: application/pdf