ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ανίχνευση ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο
Δημιουργός :Δημαρά, Δανάη
Συντελεστής :Μήτρου, Λίλιαν (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :85 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6485
Περίληψη :Ο σκοπός της διπλωματικής εργασίας ήταν η μελέτη του φαινομένου της ρητορικής μίσους στο περιβάλλον του Διαδικτύου. Στην κατεύθυνση αυτή, το ζήτημα προσεγγίστηκε από δύο διαφορετικές οπτικές· τη θεωρητική πλαισίωσή του και την τεχνική. Συγκεκριμένα, κατά τη μελέτη του θεωρητικού τμήματος της εργασίας, εξέχουσα σημασία δόθηκε στο νομικό πλαίσιο που άπτεται του ζητήματος, τόσο σε εθνική όσο και διεθνή κλίμακα. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη σύγκρουση της ρητορικής μίσους με κατοχυρωμένα δικαιώματα, όπως αυτά της προσωπικότητας και της ελευθερίας έκφρασης. Η σύγκρουση αυτή, αναδεικνύεται σε μεγαλύτερο βαθμό μέσω της παράθεσης σχετικών δικαστικών υποθέσεων που οριοθετούν την ασυμβατότητα των δύο πλευρών και υπογραμμίζουν την ιδιάζουσα φύση του ζητήματος. Στο τεχνικό κομμάτι, επιχειρήθηκε μία συγκέντρωση των μεθοδολογιών που έχουν προταθεί για την ανίχνευση της ρητορικής μίσους στο περιβάλλον του Διαδικτύου, αλλά και αυτών που με την απαραίτητη τροποποίηση, μπορούν να αξιοποιηθούν για το σκοπό αυτό. Επιπλέον, εξετάστηκε η τεχνική του φιλτραρίσματος για την αποτροπή πρόσβασης σε περιεχόμενο που χαρακτηρίζεται από την παρουσία μισαλλόδοξου λόγου και διερευνήθηκε το κατά πόσο ο αποκλεισμός της πρόσβασης αποτελεί απαραίτητο μέτρο για την προστασία των πολιτών.
The scope of this thesis was the study of the phenomenon of hate speech on the Internet. Towards this direction, the issue was approached from two different perspectives; its theoretical and its technical framework. Specifically, in the theoretical part of this work, the legal framework of the issue was examined in both national and international level. The conflict of hate speech with rights such as personality rights and freedom of expression were duly noted. The conflict was also highlighted by including some relevant court cases which emphasize on the incompatibility of the two sides and underline the particular nature of the issue. In the technical part, a collection of the proposed methodologies to detect hate speech online has been attempted. Methodologies requiring some modification in order to be applied for this cause were also included. Finally, technological solutions capable of filtering hateful content on the Internet was presented, while dilemmas about the necessity of blocking as a measure to protect citizens has been examined.
Λέξη κλειδί :Ρητορική Μίσους
Διαδίκτυο
Απόφαση-Πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ
Hate Speech
Internet
Council Framework Decision 2008/913/JHA
Διαθέσιμο από :2021-10-09
Ημερομηνία έκδοσης :10/09/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-10-09 09:50:15
Δικαιώματα χρήσης :Three-year restricted area
Άδεια χρήσης :