ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Τεχνικές δειγματοληψίας και μέθοδοι εκτίμησης με χρήση βοηθητικών μεταβλητών
Εναλλακτικός τίτλος :Sampling techniques and assessment methods using auxiliary variables
Δημιουργός :Κουσάβελος, Χρήστος Β.
Kousavelos, Chris Vasileios
Συντελεστής :Παπαγεωργίου, Ιουλία (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :103 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6443
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η βελτίωση των εκτιμήσεών μας, που διενεργείται σε μία έρευνα κάτω από οποιοδήποτε δειγματοληπτικό σχέδιο, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια. Παρουσιάζουμε τους τρόπους που μπορούν να γίνουν οι βελτιώσεις στις αρχικές μας εκτιμήσεις, καθώς και οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται.Η εργασία χωρίζεται σε διακριτές θεματικές ενότητες. Αρχικά παρουσιάζουμε τη δειγματοληψία κατά ομάδες, μία μέθοδο που δεν βασίζεται στις μονάδες του πληθυσμού, για να εκτιμήσουμε την «ποσότητα» που θέλουμε και θα μας φανεί χρήσιμη σε έρευνες με μεγάλο όγκο δεδομένων. Στη συνέχεια, παρουσιάζουμε τους εκτιμητές λόγου και παλινδρόμησης καθώς και εφαρμογές τους, έτσι ώστε να κατανοήσουμε πλήρως όλα όσα είδαμε στη θεωρία.  
The purpose of the following dissertation is the improvement of our estimations, which are conducted in a research with any sampling plan, in order to get the utmost accuracy successfully. We present the ways that can be done to improve our initial estimations under the conditions that need to be fulfilled. The dissertation is divided into undistinguishable thematic sections, initially we present sampling in groups, a method that is not based on the units of the population to assess the "quantity" that we want and will be useful in our surveys with large volume of data. In continuity we present the evaluators of speech and regression as well as their applications, so as to fully understand everything we saw in theory.
Λέξη κλειδί :Εκτιμητές
Δειγματοληψία
Βελτίωση
Estimator
Improvement
Sampling
Διαθέσιμο από :2018-09-02 13:52:34
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-09-02 13:52:34
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: kousavelos_2018.pdf

Τύπος: application/pdf