ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Capture re-capture techniues for estimating the species richness
Δημιουργός :Tsaloukidis Alexander Oleg
Τσαλουκίδης, Αλέξανδρος Όλεγκ
Συντελεστής :Besbeas, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :viii, 44 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6392
Περίληψη :The number of species in a biological community, usually referred to as species richness, represents the simplest and most direct indicator of ecological diversity. Since scientists cannot detect each plant or animal in a region, species richness is an unknown parameter of the community under study. This project proposes a new method for estimating species richness based on the stochastic approach and models.
Ο αριθμός των διαφορετικών ειδών σε έναν βιολογικό πληθυσμό, που συνήθως αναφέρεται ως βιοποικιλότητα, αντιπροσωπεύει τον πιο απλό και άμεσο δείκτη της οικολογικής ποικιλομορφίας. Επειδή οι επιστήμονες δεν είναι σε θέση να εντοπίσουν το κάθε είδος φυτού ή ζώου σε μια περιοχή, η βιοποικιλότητα είναι μια άγνωστη παράμετρος του οικοσυστήματος που ερευνάται. Η εργασία αυτή προτείνει μια καινούρια μέθοδο για την εκτίμηση της βιοποικιλότητας βασισμένη σε στοχαστική μοντελοποίηση.
Λέξη κλειδί :Modeling
Science
Data
Population
Μοντελοποίηση
Επιστήμη
Δεδομένα
Πληθυσμός
Διαθέσιμο από :2018-07-12 00:13:29
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-12 00:13:29
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Tsaloukidis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf