ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Speech quality and sentiment analysis on the Hellenic Parliament proceedings
Δημιουργός :Dritsa, Konstantina
Συντελεστής :Louridas, Panos (Επιβλέπων καθηγητής)
Androutsopoulos, Ion (Εξεταστής)
Spinellis, Diomidis (Εξεταστής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :72 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6387
Περίληψη :“It's not what you say, but how you say it”. How often have you heard that phrase? Have you ever wished that you could take an objective and comprehensive look into what is said and how it is said in politics? Within this project, we examined the records of the Hellenic Parliament sittings from 1989 up to 2017 in order to evaluate the speech quality and examine the palette of sentiments that characterize the communication among its members. The readability of the speeches is evaluated with the use of the “Simple Measure of Gobbledygook” (SMOG) formula, partially adjusted to the Greek language. The sentiment mining is achieved with the use of two Greek sentiment lexicons. Our findings indicate a significant drop on the average readability score of the parliament records from 2003 up to 2017. On the other hand, the sentiment analysis presents steady scores throughout the years. The communication among parliament members is characterized mainly by the feeling of surprise followed closely by anger and disgust. At the same time our results show a steady prevalence of positive words over negative. The results are presented in graphs, mainly in comparison between political parties as well as between time intervals.
"Δεν είναι το τι λες, αλλά το πώς το λες". Πόσο συχνά έχετε ακούσει αυτή τη φράση; Επιθυμήσατε ποτέ να μπορέσετε να λάβετε μια αντικειμενική και ολοκληρωμένη ματιά στο τι λέγεται και πώς λέγεται στην πολιτική; Στο πλαίσιο αυτής της εργασίας εξετάσαμε τα αρχεία των συνεδριάσεων του ελληνικού Κοινοβουλίου από το 1989 μέχρι το 2017 προκειμένου να αξιολογήσουμε την ποιότητα λόγου και να εξετάσουμετην παλέτα συναισθημάτων που χαρακτηρίζουν την επικοινωνία μεταξύ των μελών του ελληνικού Κοινοβουλίου. Η αναγνωσιμότητα των ομιλιών αξιολογήθηκε με τη χρήση του δείκτη "Simple Measure of Gobbledygook "(SMOG), μερικώς προσαρμοσμένη στην ελληνική γλώσσα. Η ανάλυση συναισθήματος υλοποιήθηκε με τη χρήση δύο ελληνικών λεξικών συναισθήματος. Τα ευρήματά μας έδειξαν σημαντική πτώση του μέσου όρου του δείκτη αναγνωσιμότητας/ποιότητας λόγου των αρχείων του Κοινοβουλίου από το 2003 έως το 2017. Από την άλλη πλευρά, η ανάλυση συναισθήματος παρουσίασε σταθερά αποτελέσματα καθ’ όλη τη διάρκεια των ετών που εξετάσαμε. Η επικοινωνία μεταξύ των μελών του κοινοβουλίου χαρακτηρίζεται κυρίως από το συναίσθημα τηςέκπληξης, ακολουθούμενο στενά από θυμό και αηδία. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματά μας δείχνουν σταθερή επικράτηση των θετικών λέξεων έναντι των αρνητικών. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται σε γραφήματα, κυρίως σε σύγκριση μεταξύ των πολιτικών κομμάτων καθώς και μεταξύ χρονικών διαστημάτων.
Λέξη κλειδί :Politics
Data science
Speech quality
Sentiment analysis
Hellenic Parliament
Πολιτική
Ανάλυση δεδομένων
Ποιότητα λόγου
Ελληνικό Κοινοβούλιο
Ανάλυση συναισθήματος
Διαθέσιμο από :2018-07-11 14:50:52
Ημερομηνία έκδοσης :07/10/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-11 14:50:52
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dritsa_2018.pdf

Τύπος: application/pdf