ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η μεθοδολογία Έξι Σίγμα στις τράπεζες
Δημιουργός :Θλιμμένου, Αμαλία
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv, 115 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6376
Περίληψη :Στις μέρες μας ο τραπεζικός τομέας επηρεάζεται σημαντικά από τις εξελίξεις στο ευρύτερο οικονομικό περιβάλλον, διότι ο ρόλος των τραπεζών στη χρηματοδότηση της παραγωγικής δραστηριότητας, στην αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων και στην ομαλή διεκπεραίωση των οικονομικών συναλλαγών είναι καθοριστικός. Ωστόσο, κάθε αλλαγή μπορεί να επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην παροχή των υπηρεσιών και να λειτουργήσει ανασταλτικά στη σχέση μεταξύ των οργανισμών και των πελατών. Καθώς η παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας γίνεται η κύρια εστίαση σε πολλούς οργανισμούς παροχής υπηρεσιών, μια καλύτερη κατανόηση των μοναδικών χαρακτηριστικών των προσφερόμενων υπηρεσιών θα είναι πλεονεκτική. Αυτό με τη σειρά του θα βοηθήσει στην αναγνώριση των περιοχών που θα βελτιωθούν με την εφαρμογή ενός προγράμματος βελτίωσης της ποιότητας όπως το Έξι Σίγμα σε έναν τέτοιο οργανισμό. Η συνολική επιχειρησιακή αριστεία και η διατηρήσιμη ανάπτυξη είναι βασικές απαιτήσεις για κάθε επιχείρηση. Το Έξι Σίγμα είναι μια συστηματική μεθοδολογία βελτίωσης της διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην κερδοφορία δίνοντας έμφαση στην ποιότητα προϊόντος / υπηρεσιών, στην ικανοποίηση του πελάτη, και παραγωγικότητα. Αντικείμενο λοιπόν της παρούσας εργασίας είναι η περιγραφή και ανάλυση της μεθοδολογίας Έξι Σίγμα ως προγράμματος βελτίωσης όλων των διεργασιών μιας επιχείρησης. Παρουσιάζει στοιχεία που δείχνουν την παρουσία της έννοιας Έξι Σίγμα στον χώρο των υπηρεσιών, εστιάζοντας στη βελτίωση των διεργασιών στον τραπεζικό τομέα με αξιοσημείωτη επιτυχία.
Nowadays, the banking sector is significantly affected by developments in the wider economic environment, because the role of banks in financing productive activity, in the efficient allocation of financial resources and in the smooth handling of financial transactions is crucial. However, any change can have a significant impact on the provision of services and inhibit the relationship between organizations and customers.As the provision of high quality services becomes the main focus on many service organizations, a better understanding of the unique features of the services offered will be advantageous. This in turn will help identify areas that will be improved by implementing a quality improvement program such as Six Sigma in such an organization. Total operational excellence and sustainable growth are essential requirements for every business. Six Sigma is a systematic process improvement methodology that leads to profitability with emphasis on product / service quality, customer satisfaction, and productivity. The subject of this thesis is the description and analysis of Six Sigma methodology as a program for improvement of all the processes of a company. It presents data showing the presence of Six Sigma in the service sector, focusing on improving the processes in the banking sector with remarkable success.
Λέξη κλειδί :Ποιότητα
Μείωση σφαλμάτων
Τραπεζικός τομέας
Quality
Error reduction
Banking
Διαθέσιμο από :2018-07-02 19:20:56
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-07-02 19:20:56
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Thlimmenou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf