ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Φερεγγυότητα ΙΙ και εφαρμογή σε εταιρεία ασφαλίσεων ζωής – επίδραση στο χαρτοφυλάκιο ισόβιων προγραμμάτων υγείας
Δημιουργός :Σωφρονιάδης, Αλέξανδρος
Συντελεστής :Ζυμπίδης, Αλέξανδρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :62 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6338
Περίληψη :Μετά από δύο χρόνια εφαρμογής της οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ η παρούσα εργασία παρουσιάζει τις επιδράσεις στον τρόπο λειτουργίας του κλάδου Ασφαλίσεων και πιο συγκεκριμένα στον κλάδο ζωής με σκοπό την πλήρη εφαρμογή και συμμόρφωση με την οδηγία.Παρουσιάζεται η νέα οδηγία και οι βασικές διαφορές από την Φερεγγυότητα Ι, και η σημασία αυτών στην λειτουργία των επιχειρήσεων. Ειδικότερα, παρατηρούμε τις ενέργειες που έγινα με σκοπό την εφαρμογή της οδηγίας για την αποθεματοποίηση των ισόβιων χαρτοφυλακίων υγείας που αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος των χαρτοφυλακίων των Ελληνικών ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και την επίδραση αυτών στον στρατηγικό σχεδιασμό των επιχειρήσεων ασφάλισης.
After two years of application of the Solvency II, this paper presents the impact on the way the Insurance industry works, and more specifically in the life sector, in order to fully implement and comply with the Directive.It presents the new directive and the main differences from Solvency I, and their importance in the operation of businesses. In particular, we observe the actions undertaken to implement the Storage Directive, which is the major part of the portfolios of Greek insurance companies, as well as their impact on the strategic planning of insurance companies.
Λέξη κλειδί :Φερεγγυότητα
Αποθεματοποίηση
Ισόβιο χαρτοφυλάκιο υγείας
Solvency
Reserves
Life insurance
Διαθέσιμο από :2018-06-29 21:40:23
Ημερομηνία έκδοσης :06/29/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-29 21:40:23
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Sofroniadis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf