ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Financial liberalization and business cycles: a study of Latin America countries
Δημιουργός :Politis, Konstantinos
Συντελεστής :Kalyvitis, Sarantis (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of International and European Economic Studies (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :35 p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6317
Περίληψη :The purpose of this paper is to study the effect of financial liberalization to the business cycles of the Latin American countries. For this purpose, we are studying the impact of financial liberalization on 5 Latin American countries: Brazil, Argentina, Mexico, Chile and Colombia. After collecting the GDP d of these countries for the period between 1960 to 2015, using the Bry and Boschan formula, we calculated the overall number of business cycles of these countries in our sample for this period. After that, the relationship between the duration and the amplitude of cycles among a variety of different qualitative and economic variables was assessed in order to test whether financial liberalization affected these two factors of the economic cycle. The results show that financial liberalization increases the amplitude of bear phases by 27% and the amplitude of bull phases by 96%, indicating a very strong positive effect on the amplitude of business cycles. Meanwhile, it increases the average duration of bull phases by 11 years and decreases the average duration of bear phases by 1.2 years. In the long run, after the first five years of financial liberalization, amplitudes are affected by the financial freedom to a bigger degree compared to the first years after the liberalization, while the effect on the duration remains the same regardless of the years that have passed after the liberalization. Finally, regarding the financial efficiency of each country, although it is statistically important in some cases, the real effect on the amplitudes and the duration of the business cycles is rather small and negligible. The same goes for the effect that the industrial index of each Latin American country and the G7 countries has on the business cycles
Ο σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να μελετήσει την επίδραση που έχει η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού συστήματος στους οικονομικούς κύκλους των χωρών της Λατινικής Αμερικήςι. Για τον σκοπό αυτό μελετάμε την επίδραση που είχε η χρηματοπιστωτική απελευθέρωση σε 5 χώρες της Λατινικής Αμερικής: Βραζιλία, Αργεντινή, Μεξικό, Χιλή και Κολομβία. Σε όλες αυτές τις χώρες η απελευθέρωση του χρηματοπιστωτικού τους συστήματος συνέβη στις αρχές της δεκαετίας του 90. Αφού συλλέχτηκαν τα στοιχεί του ΑΕΠ των χωρών αυτών για την περίοδο 1960 έως και 2015, μέσο της χρήσης της φόρμουλας των Bry και Boschan υπολογίστηκαν οι οικονομικοί κύκλοι των χωρών του δείγματος μας για την περίοδο αυτή. Στην συνέχεια μέσο της χρήσης Panel regression, εκτιμήθηκε η συσχέτιση της διάρκειας και τους εύρους των κύκλων μεταξύ διάφορων ποιοτικών και οικονομικών μεταβλητών, προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο η χρηματοπιστωτική απελευθέρωση επηρέασε τα δύο αυτά μεγέθη των οικονομικών κύκλων. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρηματοπιστωτική απελευθέρωση αυξάνει το εύρος της ανοδικής φάσης των κύκλων κατά 27% και το εύρος της καθοδικής φάσης των κύκλων κατά 96%, γεγονός που υποδηλώνει πολύ ισχυρή θετική επίδραση στο εύρος των οικονομικών κύκλων. Εν τω μεταξύ, αυξάνει τη μέση διάρκεια των ανοδικών φάσεων των κύκλων κατά 11 έτη και μειώνει τη μέση διάρκεια των φάσεων καθόδου κατά 1,2 έτη. Μακροπρόθεσμα, μετά τα πρώτα πέντε έτη απελευθέρωσης του χρηματοπιστωτικού τομέα, τα εύρη επηρεάζονται από την οικονομική απελευθέρωση σε μεγαλύτερο βαθμό σε σύγκριση με τα πρώτα έτη μετά την ελευθέρωση, ενώ η επίπτωση στη διάρκεια παραμένει η ίδια ανεξάρτητα από τα έτη που πέρασαν μετά την απελευθέρωση. Τέλος, όσον αφορά τη χρηματοοικονομική αποτελεσματικότητα κάθε χώρας, αν και είναι στατιστικά σημαντική σε ορισμένες περιπτώσεις, η πραγματική επίδραση στα εύρη και τις διάρκειες των κύκλων των επιχειρήσεων είναι μάλλον μικρή και αμελητέα. Το ίδιο ισχύει και για τον αντίκτυπο που έχει ο βιομηχανικός δείκτης κάθε χώρας της Λατινικής Αμερικής και των χωρών της Ομάδας των 7 για τους επιχειρηματικούς κύκλους
Λέξη κλειδί :Liberalization
Business cycles
Latin America
Απελευθέρωση αγοράς
Οικονομικοί κύκλοι
Λατινική Αμερική
Διαθέσιμο από :2018-06-27 22:00:13
Ημερομηνία έκδοσης :06/27/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-06-27 22:00:13
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Politis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf