ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Επίδραση της εκπαίδευσης στα επίπεδα άγχους και ποιότητας ζωής σε ασθενείς υποβαλλόμενους σε χειρουργική επέμβαση
Εναλλακτικός τίτλος :The effect of patients training at anxiety levels and quality of life on patients undergoing in surgical intervention
Δημιουργός :Γκιοβάσο, Σοφία
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :138 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6037
Περίληψη :Η παρούσα εργασία διερευνά την επίδραση της εκπαίδευσης στην μείωση του προεγχειρητικού άγχους και στην βελτίωση της μεταγχειρητικής ποιότητας ζωής των ασθενών που υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση. Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν ασθενείς υποβαλλόμενοι σε χειρουργική επέμβαση αφαίρεσης Χολής και Κήλης. Έγινε διαχωρισμός των ασθενών (τυχαία) σε δύο ομάδες, σε αυτούς που έλαβαν εκπαίδευση προ χειρουργείου και σε αυτούς που δεν έλαβαν καμία εκπαίδευση. Στις δύο ομάδες έγινε η μέτρηση του άγχους και της ποιότητας ζωής με τη χρήση ειδικών ερωτηματολογίων μια ημέρα πριν το χειρουργείο καθώς επίσης και τρείς μήνες μετά από την έξοδο από το νοσοκομείο. Με τη βοήθεια της στατιστικής επιστήμης και συγκεκριμένα με την χρήση μοντέλων για επαναλαμβανόμενες μετρήσεις θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε διαφορές στα επίπεδα άγχους και ποιότητας ζωής μεταξύ των δύο ομάδων. Τέλος παρουσιάζουμε μία στοιχειώδη θεωρία για τα μοντέλα αυτά καθώς επίσης και το βασικό συμβολισμό τους.
This paper explores the effect of education on reducing pre-operative anxiety and improving the postoperative quality of life of patients undergoing surgery. The sample of the study consisted of patients undergoing inguinal hernia and cholecystectomy surgery. Patients were randomized into two groups, those who received preoperative surgery and those who did not receive any training. The two groups measured the anxiety and quality of life using specific questionnaires one day before the surgery as well as three months after leaving the hospital. With the help of statistical science, and in particular with the use of models for repeated measurements, we will try to identify differences in anxiety and quality of life between the two groups. Finally we present an elementary theory for these models as well as their basic symbolism.
Λέξη κλειδί :Εκπαίδευση
Άγχος
Ποιότητα ζωής
Χειρουργική επέμβαση
Επίδραση
Patients
Training
Anxiety
Quality of life
Surgical intervention
Διαθέσιμο από :2018-05-07 12:47:46
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-05-07 12:47:46
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: GKIOVASHO_2018.pdf

Τύπος: application/pdf