ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εποχικότητα στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships)
Δημιουργός :Μίχας, Χρήστος
Συντελεστής :Καβουσανός, Εμμανουήλ (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :146σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία εξετάζεται, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο, η μελέτη της εποχικότητας στους ναύλους των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων (containerships). Οι ναύλοι είναι χρηματική αμοιβή η οποία προορίζεται για το άτομο το οποίο δεσμεύεται μέσω σύμβασης να χρησιμοποιήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα ένα containership. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί ότι η εποχικότητα αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό της διακύμανσης των ναύλων στον συγκεκριμένο κλάδο των θαλάσσιων μεταφορών, ενώ απορρέει τόσο από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της αντίστοιχης ναυλαγοράς όσο και από τις εκάστοτε διεθνείς εμπορικές, οικονομικές και ρυθμιστικές συνθήκες. Η μελέτη σε θεωρητικό επίπεδο επιβεβαιώνει ότι η εποχικότητα, άλλοτε είναι στοχαστική (ενδογενής) και άλλοτε προσδιοριστική (εξωγενής), δηλαδή οφείλεται αντίστοιχα σε ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες του ναυτιλιακού τομέα. Επιπλέον, διαπιστώνεται ότι η στοχαστική επίδραση είναι ανάλογη, σχεδόν πάντα, με τη χωρητικότητα του πλοίου. Όσον αφορά για τη μελέτη του εμπειρικού μέρους, ετέθησαν τρία ερευνητικά ερωτήματα που έχουν να κάνουν με τη σύγκριση της εποχικότητας μεταξύ διαφόρων τύπων πλοίων για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα το οποίο μεταξύ τους είναι λίγο διαφορετικό, καθώς επίσης και για συγκεκριμένη διάρκεια ναύλωσης πλοίου. Το δείγμα που συλλέχθηκε ήταν 156 παρατηρήσεις για τα πλοία του πρώτου ερωτήματος για τη περίοδο 1996-2008 και 60 για τη περίοδο 2009-2013 ενώ για τα υπόλοιπα πλοία των άλλων ερωτημάτων ήταν 96 παρατηρήσεις για τη περίοδο 2006-2013. Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημα διαπιστώθηκε ότι η εποχικότητα είναι προσδιοριστική τη περίοδο 1996-2008 και στοχαστική την επόμενη περίοδο, όπου τα πλοία με τη μεγαλύτερη χωρητικότητα εμφανίζουν μεγαλύτερες στοχαστικές επιδράσεις. Στο δεύτερο ερευνητικό ερώτημα βγήκε το συμπέρασμα ότι η εποχικότητα είναι πιο στοχαστική όταν η διάρκεια των ναύλων είναι 6-12 μήνες και λιγότερο στοχαστική στη διάρκεια 3 χρόνων. Στο τρίτο και τελευταίο ερευνητικό ερώτημα παρατηρήθηκε ότι η εποχικότητα παραμένει προσδιοριστική στη διάρκεια των ναύλων 6-12 μήνες και στη διάρκεια 5 ετών για έναν τύπο πλοίου, του Panamax 4400. Εν κατακλείδι, η ανάλυση έδειξε ότι η στοχαστικότητα άλλοτε εμφανίζεται και άλλοτε όχι, συνεπώς εκεί που εκδηλώνεται προκαλεί ανακριβείς προβλέψεις αφού οι αστάθειες στις τιμές των ναύλων είναι πιο έντονες ενώ εκεί που σχεδόν απουσιάζει οι προβλέψεις είναι πιο ορθές και οι αστάθειες όχι τόσο έντονες.
In the present dissertation it is examined the seasonality in containerships' freight rates, both in theoretical and practical level. Freight rates are a kind of a financial reward intended for a person who is bound by contract to use a containership for a certain period of time. In theoretical framework, confirms that the seasonality is sometimes stochastic (endogenous) while other times is deterministic (exogenous) which means that it is induced by endogenous or exogenous factors pespectively in the maritime sector. Moreover, it is observed that the stochastic effect is analogous to the capacity of a ship in almost all cases. In the empirical part of the study, three research questions were posed in order to compare the seasonality among various types of ships for a specific period of time which is rather different and so is the specific duration of timecharter rates. The sample that was collected includes 156 observations for the ships of the first research question in the period 1996-2008 and 60 observations in the period 2009-2013, while for the ships of the remaining research questions the observations are 60 in the period 2006-2013. The first research question found that seasonality is deterministic in the period 1996-2008 and stochastic in the next period, when ships with greater capacity have longer stochastic effects. The second research question concluded that seasonality is more stochastic when the timecharter rates are for 6-12 months and less stochastic for 3 years. In the third and final research question, it was observed that seasonality remains deterministic in the timecharter rates 6-12 months and timecharter rates 5 years for a single type of ship, Panamax 4400. All in all, the analysis showed that the stochasticity appears in some cases while in other situations is not and therefore, it causes inaccurate forecasts due to serious instabilities in freight rates where it is present while the forecasts are more accurate and the instabilities are not so serious.
Λέξη κλειδί :Ναύλοι
Containership
Εποχικότητα
Στοχαστική εποχικότητα
Προσδιοριστική εποχικότητα
Freight rates
Seasonality
Stochastic seasonality
Deterministic seasonality
Ημερομηνία :30-11-2014
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mixas_2014.pdf

Τύπος: application/pdf