ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Repeated measures: treating hyperlipidemia with non-toxic means
Εναλλακτικός τίτλος :Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις: θεραπεία της υπερλιπιδαιμίας με μη τοξικό τρόπο
Δημιουργός :Μοστράτος, Δημήτριος
Συντελεστής :Βασδέκης, Βασίλειος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xviii, 110 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=6006
Περίληψη :Η παρούσα πτυχιακή εργασία βασίστηκε σε πείραμα με in vivo πρωτόκολλο που διεξάχθηκε από τον Τομέα Φαρμακευτικής Τεχνολογίας του Τμήματος Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.Σκοπός του πειράματος ήταν η μελέτη της ρύθμισης των λιπιδίων με μη φαρμακευτικές μεθόδους, με λιγότερο δηλαδή τοξικό τρόπο. Στόχος του πειράματος ήταν ο έλεγχος και η σύγκριση της αντί-υπερλιπιδαιμικής δράσης ιχθυελαίων που είναι πλούσια σε Ω3 λιπαρά οξέα, ενώ στόχος της παρούσας είναι να συνεισφέρει στην στατιστική επισφράγιση των αποτελεσμάτων του πειράματος.Η προσέγγιση μας συμπεριέλαβε εξοικείωση με την μεθοδολογία διεξαγωγής του πειράματος και τους συναφείς όρους, διαμόρφωση των δεδομένων, κατανόηση τους μέσω περιγραφικής στατιστικής, αναγνώριση και εφαρμογή των κατάλληλων μεθοδολογιών στατιστικής ανάλυσης και αντίστοιχη συμπερασματολογία.Καταλήξαμε ότι το χέλι όπως και το μουρουνέλαιο δείχνουν να έχουν συνολικά ευεργετική δράση στα υποκείμενα σε ότι αφορά το λιπιδικό προφίλ και κατ’ επέκταση το καρδιαγγειακό τους σύστημα.
This study is based on an in vivo protocolled experiment that has been conducted by the Department of Pharmaceutical Technology of the National and Kapodistrian University of Athens.The experiment aimed to explore the control of lipids via non- pharmaceutical means i.e. in a less toxic manner. The objective of the experiment was the assessment and the comparison of the anti-hyperlipidemic performance of fatty acids rich in omega 3, whereas the objective of this study is to provide statistically accurate inference.We initiated our approach by familiarizing ourselves with the way the experiment was conducted and the relevant terminology. We thereafter restructured the primary data and assessed it through descriptive statistics, identified and applied appropriate modeling methodologies and finally, proceeded with statistical inference.We concluded that the eel and the cod liver oil appear to act in an overall beneficiary manner on the lipid profile and therefore the cardiovascular system of the subjects.V
Λέξη κλειδί :Επαναλαμβανόμενες μετρήσεις
Υπερλιπιδαιμία
Ω3 λιπαρά οξέα
Repeated measures
Hyperlipidemia
Omega 3 fatty acids
Mixed linear models
Διαθέσιμο από :2018-04-02 16:54:04
Ημερομηνία έκδοσης :31-03-2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-04-02 16:54:04
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Mostratos_2018-2.pdf

Τύπος: application/pdf