ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Ο εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις
Δημιουργός :Τριμπόνια, Μαρίνα
Συντελεστής :Μπάλλας, Απόστολος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :90σ.
Γλώσσα :el
Περίληψη :Μέσα από μια εκτεταμένη διεθνή και εγχώρια βιβλιογραφική έρευνα, η παρούσα εργασία προσπαθεί να αποτυπώσει το σύγχρονο ρόλο του «εσωτερικού ελέγχου» στις ελληνικές επιχειρήσεις και τον τρόπο εφαρμογής του, μέσα από μια εμπειρική μελέτη. Έμφαση δίνεται στον τρόπο με τον οποίο το τμήμα του εσωτερικού ελέγχου λειτουργεί (βασικές αρχές, κανονισμοί, αποτελεσματικότητα), τον ρόλο του εσωτερικού ελεγκτή, την ανώτατη διοίκηση, την επιτροπή ελέγχου και την αλληλεπίδραση του με τον εξωτερικό ελεγκτή. Τα αποτελέσματα της έρευνας τονίζουν την ουσιαστική σημασία που παίζει ο εσωτερικός έλεγχος στις ελληνικές επιχειρήσεις, την αποδοχή και τον τρόπο αντιμετώπισης του από την επιχείρηση, τον βαθμό συμμόρφωσης των επιχειρήσεων με βάση τις Αρχές από το Ινστιτούτο Εσωτερικών Ελεγκτών , τη στελέχωση του τμήματος, τα σημαντικότερα είδη εσωτερικών ελέγχων ,τις απειλές και την απάτη που καλείται να αντιμετωπίσει, την σχέση του με την Ανώτατη Διοίκηση και την Επιτροπή Ελέγχου.
Λέξη κλειδί :Εσωτερικός έλεγχος
Ελεγκτές
Ελληνικές επιχειρήσεις
Ημερομηνία :31-07-2016
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Trimponia_2016.pdf

Τύπος: application/pdf