ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The bilateral migration flows in Greece
Εναλλακτικός τίτλος :Οι διμερείς ροές μετανάστευσης στην Ελλάδα
Δημιουργός :Ρήγκου, Αμυγδαλιά
Συντελεστής :Demiris, Nikolaos (Επιβλέπων καθηγητής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xiv, 73 p.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5987
Περίληψη :The aim of this diploma thesis is to study the trend in the inflow and outflow of migrants in Greece for the years 1991-2016, the causes and the effects on the change in the population distribution as well as the possibility of anticipating the future migration flow.
Σκοπός αυτής της διπλωματικής εργασίας είναι η μελέτη της τάσης εισροής και εκροής μεταναστών στην Ελλάδα για τα έτη 1991-2016, των αιτιών και των επιπτώσεων στην αλλαγή της κατανομής του πληθυσμού καθώς και της πιθανότητας πρόβλεψης της μελλοντικής μεταναστευτικής ροής.
Λέξη κλειδί :Migration
Migration flow
Emigrants
Immigrants
Μετανάστευση
Μεταναστευτική ροή
Μετανάστης
Πρόβλεψη
Διαθέσιμο από :2018-03-21 13:55:11
Ημερομηνία έκδοσης :03/01/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-21 13:55:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Rigkou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf