ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η Διαχείριση Κινδύνου και οι Εφαρμογές της στην Χρηματοοικονομική και Ασφαλιστική Αγορά
Εναλλακτικός τίτλος :Risk Management in Finance and Insurance
Δημιουργός :Λυμπέρη, Βασιλική
Συντελεστής :Ζαζάνης Μιχάλης (Επιβλέπων καθηγητής)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :38σ.
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5964
Περίληψη :Διαχείριση Χρηματοοικονομικών Κίνδυνου είναι η διαδικασία αναγνώρισης, και ανάλυσης των χρηματοοικονομικών κινδύνων που διέπουν μια επένδυση ή αντιμετωπίζει ένας οργανισμός. Περιλαμβάνει, επίσης, τις απαραίτητες ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν για την μετρίαση ή (εάν είναι δυνατόν) την εξάλειψη των κινδύνων αυτών. Ωστόσο, ποιοι είναι αυτοί οι κίνδυνοι; Ποιες διαδικασίες ακολουθούνται για τη μέτρηση τους; Στην παρούσα εργασία ασχολούμαστε με τα ερωτήματα αυτά. Ακολουθώντας την ποιοτική ανάλυση, κάνουμε αναφορά στη Διαχείριση Κινδύνου, εμβαθύνοντας στους χρηματοοικονομικούς κινδύνους, αναφέροντας βασικά χρηματοοικονομικά προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου (όπως τα Παράγωγα), και αναλύοντας το βασικό εργαλείο μέτρησης απωλειών, το Value at Risk, ή VAR. Έχοντας ολοκληρώσει την ανάλυση των χρηματοοικονομικών κινδύνων, προχωράμε στην αναφορά του ασφαλιστικού κλάδου και στη σχέση αυτού με τη Διαχείριση Κινδύνου. Μια σχέση διπλής όψεως, αφού από τη μια οι ασφαλιστικές εταιρείες προσφέρουν κάλυψη στους πελάτες τους έναντι οποιουδήποτε κινδύνου, αλλά από την άλλη η λειτουργία τους κλονίζεται από τις εν λόγω χρηματοοικονομικές απειλές.
Financial Risk Management is the process of identifying and analyzing the potential financial risks that an investment or an organization is faced. Also, it includes the necessary instruments and practices for the mitigation or the elimination (if applicable) of these financial risks. Although, what are the major categories of the financial risks? What are some of the most common measure of the risk management? In this article, we try to answer these questions. We follow the quality analysis, mentioning the general terms of the Risk Management, and deepening in the Financial Risk Management. Furthermore, we state some of the basic derivative hedging instruments. We are referred to the main technique for the measure of risks and losses, the Value at Risk (VAR), too. Having completed the analysis of the financial risks, we proceed with the insurance industry and its relationship with the Risk Management. A relationship that is stated as s double-sided relationship, since the insurance companies offer cover against any type of risk, but at the same time their operations are in danger because of these financial threats.
Λέξη κλειδί :Διαχείριση Κινδύνου
Είδη Χρηματοοικονομικών Κινδύνων
Μέτρα Υπολογισμού Κινδύνων
Παράγωγα
Ασφαλιστική Εταιρία
Risk Management
Financial Risk
Value at Risk
Capital Asset Pricing Model (CAPM)
Risk in Insurance
Διαθέσιμο από :2018-03-13 22:42:45
Ημερομηνία έκδοσης :2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-13 22:42:45
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Lymperi_2018.pdf

Τύπος: application/pdf