ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Εκτίμηση της μεταβλητότητας της αρτηριακής πίεσης
Εναλλακτικός τίτλος :Estimation of blood pressure variability
Δημιουργός :Μπουμπουχαιροπούλου, Κωνσταντίνα
Συντελεστής :Δεμίρης, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :xi, 59 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5962
Περίληψη :Η μεταβλητότητα της αρτηριακής πίεσης (ΑΠ) φαίνεται πως μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην εκτίμηση του καρδιαγγειακού κινδύνου σύμφωνα με μελέτες των τελευταίων ετών. Στην παρούσα μελέτη εκτιμήθηκαν και ποσοτικοποιήθηκαν οι κατηγορίες μεταβλητότητας, διερευνήθηκε η συσχέτισή της με δείκτες βλάβης οργάνων-στόχων (ΔΒΟΣ) καθώς και η επίδρασης της αντιϋπερτασικής θεραπείας. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μέσω αναδρομικών δεδομένων ασθενών οι οποίοι είχαν ακολουθήσει την ίδια διαδικασία μέτρησης της ΑΠ στο ιατρείο, στο σπίτι και 24ωρης καταγραφής. Στο πρώτο μέρος, από δεδομένα 633 ασθενών, υπολογίστηκαν οι δείκτες μεταβλητότητας (ΔΜ) και ελέγχθηκε αν διαφέρουν μέσω συζευγμένου t-test. Η συσχέτισή τους εξετάστηκε μέσω του συντελεστή συσχέτισης του Pearson (P) ενώ ο βαθμός συμφωνίας τους μέσω του συντελεστή κάπα (k) του Cohen (k). Στο δεύτερο μέρος, από δεδομένα 101 ασθενών, ελέγχθηκαν με t-test πιθανές διαφορές πριν και μετά τη λήψη θεραπείας μεταξύ των ΔΜ αλλά και των ΔΒΟΣ. Μέσω του P πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος συσχέτισης των ΔΜ με τους ΔΒΟΣ. Μέσω πολυμεταβλητών γραμμικών παλινδρομήσεων αξιολογήθηκε αν και κατά πόσο επηρεάζουν οι διαφορές των ΔΜ τους ΔΒΟΣ.Από την ανάλυση προκύπτει πως τα επίπεδα μεταβλητότητας διαφέρουν ανάλογα με τη μέθοδο μέτρησης ενώ η συσχέτιση μεταξύ των δεικτών δεν είναι πάντα στατιστικά σημαντική. Ο βαθμός συμφωνίας διαφέρει ανάλογα με τον εξεταζόμενο δείκτη. Η επίδραση της θεραπείας ήταν συνήθως στατιστικά σημαντική στη μεταβολή των ΔΒΟΣ, και σε αρκετούς από τους ΔΜ, ενώ οι συσχετίσεις μεταξύ ΔΒΟΣ και ΔΜ, δεν ήταν πάντα συνεπείς. Τέλος, μέσω των γραμμικών παλινδρομήσεων αναδείχθηκε πως οι διαφορές των τιμών των ΔΒΟΣ πριν και μετά τη λήψη θεραπείας επηρεάζονται από διαφορετικό ΔΜ και κατηγορία μεταβλητότητας ανάλογα με τον εξεταζόμενο δείκτη. Όπως αναδεικνύεται και από τη διεθνή βιβλιογραφία απαιτείται περαιτέρω έρευνα ώστε να διερευνηθεί περαιτέρω η συσχέτιση της μεταβλητότητας με τη ΒΟΣ αλλά και η πιθανή προγνωστική της αξία πέρα από τη μέση ΑΠ.
Several recent studies have highlighted the important role that blood pressure variability (BP) may have in assessing cardiovascular risk. The present study evaluated and quantified BP variability (BPV), investigated its correlation with target organ damage markers (TODM) and the effect of antihypertensive therapy.The analysis was performed through retrospective patient data. All patients had followed the same procedure regarding office, home and 24-hour BP measurement. In the first part of the study data from 633 patients were used for calculating the variability indexes (VI) and for detecting possible differences between them through t-test. Correlation between VI was investigated by using the Pearson correlation coefficient and their degree of agreement by using the coefficient (k) of Cohen. In the second part of the study, data from 101 patients were used for examining with t-test possible differences between BPV and TODM before and after treatment intake. As before, the correlation between BPV and TODM was investigated with Pearson coefficient. The analysis with multivariate linear regressions finally assessed how the differences between BPV indexes can affect TODM. The results showed that the levels of variability varied according to the BP measurement method followed, while the correlation between the BPV indexes was not always statistically significant. The degree of agreement varied according to the index under consideration. The effect of treatment on the TODM and on several of the BPV indexes was usually statistically significant, whereas the correlations between BPV indexes and TODM were not always consistent. Finally, linear regressions revealed that differences in TODM values before and after treatment intake were influenced by different BPV indexes depending on the marker under consideration.As highlighted by the international literature, further research is needed to provide evidence on the correlation of variability with TODM and its potential predictive value beyond the average BP.
Λέξη κλειδί :Μεταβλητότητα
Αρτηριακή πίεση
Βλάβη οργάνων στόχων
Variability
Blood pressure variability
Target organ damage
Διαθέσιμο από :2018-03-12 16:35:59
Ημερομηνία έκδοσης :03/12/2018
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-03-12 16:35:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Boumpouchairopoulou_2018.pdf

Τύπος: application/pdf