ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Παράγοντες που επηρεάζουν τη δυναμική μιας επιχειρηματικής ομάδας: συμπεράσματα μιας πραγματικής μελέτης περίπτωσης ενός ευρωπαϊκού επιταχυντή επιχειρηματικών ιδεών
Εναλλακτικός τίτλος :Factors affecting the dynamics of an entrepreneurial team: a case study of a European accelerator business ideas
Δημιουργός :Καλατζής, Δημήτριος
Συντελεστής :Αποστολόπουλος, Θεόδωρος (Επιβλέπων καθηγητής)
Καραγιαννάκη, Αγγελική (Εξεταστής)
Γκρίτζαλης, Δημήτριος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :45σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5769
Περίληψη :Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη δυναμική μιας τεχνολογικής επιχειρηματικής ομάδας (ICT team) καθώς και πως αυτοί επηρεάζουν τη δυνατότητα μιας ομάδας να καταφέρει να ενταχθεί σε ένα Incubator, να αποκτήσει μια συνεργασία ή να προσεγγίσει τους πρώτους πελάτες της ξεκινώντας από μια ιδέα.Η προσέγγιση ήταν κυρίως ποσοτική ενώ τα μετά-δεδομένα που χρησιμοποιηθήκαν για την ανάλυση της προέκυψαν από την επεξεργασία δεδομένων ενός Ευρωπαϊκού προγράμματος. Το πρόγραμμα EU-XCEL είχε ως στόχο να εκπαιδεύσει νέους επιχειρηματίες ICT έτσι ώστε να είναι έτοιμοι για την ένταξή τους σε Θερμοκοιτίδες “Incubators”. Το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου ήταν και το case study της εργασίας διήρκησε δυο έτη και συμμετείχαν 300 ICT φοιτητές. Οι συγκεκριμένοι φοιτητές παρακολουθούσαν μια εντατική εκπαιδευτική διαδικασία για διάστημα τεσσάρων μηνών, ξεκινώντας με το ‘Start-up Scrums’ και την εικονική υποστήριξη μέσω του Virtual Incubator της ΕΕ. Τέλος, οι καλύτερες ομάδες ανταγωνίστηκαν στο «Born European Enterprise Challenge». Βασικό στοιχείο του προγράμματος ήταν η ανταλλαγή μαθητών καθώς και προσωπικού. Τα κριτήρια για τις ομάδες που θα συμμετείχαν στην τελική φάση του προγράμματος ήταν έξι (Start-up Development Tracks) και έπρεπε να επιτευχθεί τουλάχιστον ένα. Στη συγκεκριμένη εργασία η μελέτη έγινε κυρίως στις επιτυχημένες ICT (ομάδες που ανταγωνίστηκαν στο ‘Born European Enterprise Challenge’) με σκοπό να δοθούν απαντήσεις για τους παράγοντες και τον τρόπο αλληλεπίδρασης μεταξύ τους προκειμένου να έχουν την απαραίτητη δυναμική για να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους.
The purpose of this study is to investigate the factors affecting the dynamics of a technological business group (ICT team) and how they affect the ability of a group to be able to join in an Incubator, to acquire a partnership or to approach customers first starting from an idea.The approach was largely quantitative and the metadata used to analyse it emerged from the processing of data of a European program. The EU-XCEL program aimed to educate new ICT entrepreneurs to be ready for inclusion in Incubators. This specific European project which is the case study of the work, lasted for two years and involved 300 ICT students. The specific students attended an intensive training process for a period of four months, starting with the 'Start-up Scrums' and virtual support through the Virtual Incubator EU. Finally, the best teams competed in the «Born European Enterprise Challenge». A key element of the project was the exchange of students as well as staff. The criteria for the groups that would participate in the final phase of the program were six (Start-up Development Tracks) and at least one had to be achieved.In this work the study was primarily to successful ICT (teams that competed in 'Born European Enterprise Challenge') in order to give answers to the factors and how to interact with each other to have the necessary momentum to reach the achievement of their objectives.
Λέξη κλειδί :Επιχειρηματικότητα
Καινοτομία
ICT ομάδες
Θερμοκοιτίδα
επιταχυντής
Entrepreneurship
Innovation
ICT teams
Incubator
Accelerator
Διαθέσιμο από :2018-02-16 11:52:59
Ημερομηνία έκδοσης :06/23/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-02-16 11:52:59
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kalatzis_2018.pdf

Τύπος: application/pdf