ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :The contribution of own risk solvency assessment to corporate governance
Εναλλακτικός τίτλος :Η συμβολή της αξιολόγησης ιδίων κινδύνων και φερεγγυότητας στην εταιρική διακυβέρνηση
Δημιουργός :Κωστάκου, Άννα N.
Συντελεστής :Φράγκος, Νικόλαος (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :75σ.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5418
Περίληψη :Solvency II is the Directive in European Union law that harmonizes the EU insurance regulation. Primarily this concerns the amount of capital that EU insurance companies must hold to reduce the risk of bankruptcy in order for the European citizens to be protected. The basic element of this Directive to achieve these goals is a Risk Based Approach. Solvency II has brought major changes, not only in the financial aspect of an insurance company but also in the structure of the company itself. The main purpose of this paper is to describe the way an insurance company should operate according to this new directive. We will present the different parts of a company and how each department has its own role but also cooperate with all the other departments in order to achieve the main goal of Solvency II, to estimate the danger and decide if they should accept it or reject it. The new Directive helps the insurance companies offering some basic guidelines but each company has its own structures, rules, departments and limits in order to decide which risks to accept. We will examine how a Greek insurance company is organized and how its department operates according to the new Directive.
Η φερεγγυότητα II είναι η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εναρμονίζει τον ασφαλιστικό κανονισμό της ΕΕ. Πρόκειται πρωτίστως για το ύψος του κεφαλαίου που πρέπει να διαθέτουν οι ασφαλιστικές εταιρείες της ΕΕ για να μειώσουν τον κίνδυνο πτώχευσης προκειμένου να προστατευθούν οι ευρωπαίοι πολίτες. Το βασικό στοιχείο της παρούσας οδηγίας για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η προσέγγιση βάσει κινδύνων. Η Φερεγγυότητα II έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές όχι μόνο στην οικονομική πλευρά μιας ασφαλιστικής εταιρείας αλλά και στη δομή της ίδιας της εταιρείας. Ο κύριος σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας μιας ασφαλιστικής εταιρείας σύμφωνα με αυτή τη νέα οδηγία. Θα παρουσιάσουμε τα διάφορα τμήματα μιας επιχείρησης και τον τρόπο με τον οποίο κάθε τμήμα θα έχει τον δικό του ρόλο, αλλά και θα συνεργάζεται με όλα τα άλλα τμήματα για να επιτύχει τον κύριο στόχο της Φερεγγυότητας ΙΙ, να εκτιμήσει τον κίνδυνο και να αποφασίσει αν θα τον αποδεχθεί ή θα τον απορρίψει . Η νέα οδηγία βοηθά τις ασφαλιστικές εταιρείες να προσφέρουν κάποιες βασικές κατευθυντήριες γραμμές, αλλά κάθε εταιρεία έχει τις δικές της δομές, κανόνες, τμήματα και όρια προκειμένου να αποφασίσει ποιοι είναι οι κίνδυνοι που δέχονται. Θα εξετάσουμε πώς οργανώνεται μια ελληνική ασφαλιστική εταιρεία και πώς λειτουργεί το κάθε τμήμα της σύμφωνα με τη νέα Οδηγία.
Λέξη κλειδί :Solvency II
Risk Based Approach
Φερεγγυότητα II
Προσέγγιση βάσει κινδύνων
Διαθέσιμο από :2018-01-09 16:25:54
Ημερομηνία έκδοσης :31/08/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2018-01-09 16:25:54
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Kostakou_2017.pdf

Τύπος: application/pdf