ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Μέθοδοι δειγματοληψίας αποδοχής
Εναλλακτικός τίτλος :Methods of acceptance sampling
Δημιουργός :Δημάκης, Σωτήρης Ε.
Συντελεστής :Ψαράκης, Στυλιανός (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Τμήμα Στατιστικής (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Σημείωση :Η εργασία περιέχει βιβλιογραφικές αναφορές.
Φυσική περιγραφή :xiv, 65 σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=5338
Περίληψη :Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιαστούν οι κυριότερες μέθοδοι που χρησιμοποιούνται στη δειγματοληψία αποδοχής. Η δειγματοληψία αποδοχής αποτελεί ένα από τα πρώτα εργαλεία που άρχισαν να χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο ποιότητας και χρησιμοποιείται έως και σήμερα μαζί με άλλες σύγχρονες μεθόδους ελέγχου ποιότητας.Η εργασία ξεκινά με την εισαγωγή στο κεφάλαιο 1. Ακολούθως, στο κεφάλαιο 2 παρουσιάζεται η δειγματοληψία αποδοχής ιδιοτήτων κατά παρτίδα. Έπειτα, στο κεφάλαιο 3 παρουσιάζουμε τη δειγματοληψία αποδοχής μεταβλητών. Το κεφάλαιο 4 περιλαμβάνει άλλες μεθόδους δειγματοληψίας αποδοχής οι οποίες είναι : η αλυσιδωτή δειγματοληψία, η συνεχής δειγματοληψία και η δειγματοληψία με επιλεγόμενες παρτίδες. Στο κεφάλαιο 5 παρουσιάζονται τα συμπεράσματα της διατριβής καθώς και προτάσεις για περαιτέρω έρευνα. Τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο, το κεφάλαιο 6, βρίσκονται οι αναφορές για την εργασία αυτή. Με την παρούσα εργασία δίνεται μία πλήρης εικόνα όσον αφορά τη δειγματοληψία αποδοχής και το πώς αυτή εφαρμόζεται στην πράξη. Τέλος, παρατηρούμε τη χρησιμότητα της τεχνικής αυτής ειδικά στα αρχικά στάδια ελέγχου ποιότητας κάθε διαδικασίας και πως τα αποτελέσματα που αποκομίζουμε αποτελούν σημαντική πληροφορία για τη διαδικασία αυτή.
The objective of this dissertation is to present the most important methods of acceptance sampling. The acceptance sampling constitutes one of the first tools used for quality control at the middle of 20th century and is still in use until nowadays simultaneously with other modern tools for the quality control of processes. The first chapter of this dissertation contains the introduction. In the 2nd chapter the lot-by-lot acceptance sampling for attributes is presented. After this, in the third chapter we present the acceptance sampling by variables. The 4th chapter contains some other techniques which are the chain sampling, the continuous sampling and the skip-lot sampling plans. In chapter 5 the conclusions and suggestions for further research are presented. Lastly, chapter 6 includes the references. Through this dissertation we have a complete presentation of acceptance sampling in theory and in practice. Moreover, we can view the usefulness of the acceptance sampling especially at the first stages of quality control for each process and how important the results of acceptance sampling are.
Λέξη κλειδί :Δειγματοληψία
Αποδοχή
Έλεγχος
Ποιότητα
Παρτίδα
Acceptance
Sampling
Quality
Control
Lot
Διαθέσιμο από :2017-12-22 15:37:06
Ημερομηνία έκδοσης :12/20/2017
Ημερομηνία κατάθεσης :2017-12-22 15:37:06
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Dimakis_2017.pdf

Τύπος: application/pdf