ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Διεθνής τραπεζική εποπτεία: η συμφωνία της Βασιλείας ΙΙ
Δημιουργός :Στυλιανουδάκη, Σωφρονία
Συντελεστής :Σαπουντζόγλου, Γεράσιμος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κορλίρας, Παναγιώτης (Επιβλέπων καθηγητής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :164σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=3273
Περίληψη :Η άσχημη κατάσταση κατά την οικονομική κρίση στη δεκαετία του 80, κινητοποίησε την παγκόσμια τραπεζική κοινότητα ώστε να καθορίσει τραπεζικά πρότυπα. Η πίεση για την καθιέρωση δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας προήλθε από την ανησυχία ότι η έλλειψη συντονισμού μπορεί να οδηγήσει τις χώρες να χαλαρώσουν τα κεφαλαιακά πρότυπα ή να οδηγηθούν σε ρυθμιστική ανεκτικότητα ώστε να προστατέψουν και να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα των εγχώριων τραπεζών. Για να εκλείψουν τέτοιοι πειρασμοί και να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι στο παγκόσμιο σύστημα πληρωμών, η Επιτροπή της Βασιλείας διαμόρφωσε το πρώτο Σύμφωνο για την κεφαλαιακή επάρκεια. Το αρχικό Σύμφωνο, υπογράφτηκε το 1988 και εστίαζε στην σπουδαιότητα της επάρκειας κεφαλαίων. Το Σύμφωνο αυτό πέτυχε σε μεγάλο βαθμό τους στόχους του. Βοήθησε σημαντικά στην εναρμόνιση των συστημάτων τραπεζικής εποπτείας στις περισσότερες χώρες του κόσμου, επιβάλλοντας ένα ελάχιστο δείκτη κεφαλαιακών απαιτήσεων. Ενίσχυσε την κεφαλαιακή βάση του παγκόσμιου οικονομικού συστήματος και προσέφερε σταθερότητα στις διεθνώς δραστηριοποιημένες τράπεζες. Εντούτοις, το Σύμφωνο του 1988 εμπεριείχε και αρκετές ελλείψεις. Η Επιτροπή αντιλαμβανόμενη τις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στον οικονομικό χώρο, διατύπωσε και εξέδωσε τον Ιούνιο του 2004 ένα νέο πλαίσιο κεφαλαιακής επάρκειας το οποίο εγκρίθηκε τόσο από τους διοικητές των κεντρικών τραπεζών, όσο και από τους επικεφαλής των εποπτικών αρχών των χωρών μελών της «Ομάδας των Δέκα». Το αναθεωρημένο πλαίσιο για την διεθνή σύγκλιση σε θέματα κεφαλαιακής επάρκειας και κεφαλαιακών προτύπων είναι γνωστό με την ονομασία «Νέο Σύμφωνο της Βασιλείας» ή «Βασιλεία II». Το Νέο Σύμφωνο απαρτίζεται από τρεις Πυλώνες οι οποίοι συμβάλλουν σημαντικά στη σταθερότητα και την ασφάλεια του χρηματοπιστωτικού συστήματος: Πρώτος Πυλώνας: αφορά στη μερική τροποποίηση και μερική ενδυνάμωση των κανόνων που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων που επιβάλλονται στις τράπεζες για την κάλυψή τους έναντι του πιστωτικού κινδύνου και στην επιβολή κεφαλαιακών απαιτήσεων για κάλυψη των τραπεζών έναντι της έκθεσής τους στο λειτουργικό κίνδυνο: Σε ότι αφορά τον πιστωτικό κίνδυνο, το νέο Σύμφωνο της Βασιλείας προτείνει δύο τρόπους υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων:• Την Τυποποιημένη Μέθοδο, η οποία υπήρχε και στο Σύμφωνο του 1988, αλλά συμπληρώνεται και γίνεται περιεκτικότερη στο Νέο Σύμφωνο,• τη Μέθοδο Υπολογισμού βάσει των Εσωτερικών Συστημάτων Διαβάθμισης του Κινδύνου, σύμφωνα με δύο εναλλακτικές μεθόδους υπολογισμού: τη Θεμελιώδη Μέθοδο και την Εξελιγμένη. Αναφορικά με τον Λειτουργικό Κίνδυνο, η Επιτροπή της Βασιλείας προτείνει την καθιέρωση τριών εναλλακτικών μεθόδων υπολογισμού των κεφαλαιακών απαιτήσεων:• Τη Μέθοδο του Βασικού Δείκτη• Την Τυποποιημένη Μέθοδο, και• Τις Εξελιγμένες Μεθόδους ΜέτρησηςΔεύτερος Πυλώνας: αφορά στην καθιέρωση διαδικασιών για τον διαρκή έλεγχο της επάρκειας των ιδίων κεφαλαίων των τραπεζών από τις εποπτικές αρχές, καθώς και στην αναγκαιότητα εδραίωσης εσωτερικών μηχανισμών ελέγχου που θα παρακολουθούν και θα αξιολογούν την κεφαλαιακή επάρκεια της τράπεζας και την εγκυρότητα των μεθόδων υπολογισμού. Τρίτος Πυλώνας: αφορά στην ενδυνάμωση της πειθαρχίας που μπορεί να επιβάλλει η αγορά στις τράπεζες αναφορικά με την κεφαλαιακή τους επάρκεια, μέσω κανόνων δημοσίευσης αναλυτικότερων οικονομικών στοιχείων και κανόνων που αφορούν στις δομές εταιρικής διακυβέρνησης και διοικητικού ελέγχου. Η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του Νέου Συμφώνου είναι η 1η Ιανουάριου 2007. Από την ημερομηνία αυτή τα πιστωτικά ιδρύματα (Π.Ι.) θα δύνανται να εφαρμόσουν είτε την τυποποιημένη μέθοδο είτε τη μέθοδο των εσωτερικών διαβαθμίσεων για τον υπολογισμό των κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι του πιστωτικού κινδύνου. Εν τούτοις, παρέχεται η δυνατότητα στα Π.Ι., εφόσον το επιθυμούν, και μέχρι την 1 Ιανουάριου 2008, να εφαρμόζουν τη μέθοδο υπολογισμού κεφαλαιακών απαιτήσεων έναντι πιστωτικού κινδύνου χρησιμοποιώντας την ισχύουσα μέθοδο (Βασιλεία I). Η χώρα μας παρά το γεγονός ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στις χώρες μέλη της «Ομάδας των Δέκα», θα υιοθετήσει το Νέο Σύμφωνο ταυτόχρονα με όλες τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Λέξη κλειδί :Τραπεζικό δίκαιο
Τραπεζική πολιτική
Τραπεζικό σύστημα
Τραπεζική εποπτεία
Συνθήκη της Βασιλείας II
Banking law
Banking policy
Banking system
Banking supervision
Basel II Accord
Ημερομηνία έκδοσης :31-01-2007
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Stylianoudaki_2007.pdf

Τύπος: application/pdf