ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας: το ευρωπαϊκό μοντέλο στόχος, η ενσωμάτωση του στην Ελλάδα και το χρηματιστήριο ενέργειας
Εναλλακτικός τίτλος :The Greek electricity market: the European target model, its integration in Greece and the energy exchange
Δημιουργός :Ανανιάδης, Γεώργιος
Συντελεστής :Χάλκος, Γεώργιος (Επιβλέπων καθηγητής)
Κουντούρη, Φοίβη (Εξεταστής)
Χατζησταμούλου, Νικόλαος (Εξεταστής)
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :84σ.
Γλώσσα :el
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11347
Περίληψη :Η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύγχρονης ζωής, καθώς είναι η αιμοδοσία των τεχνολογικών εξελίξεων και της καθημερινής μας ρουτίνας. Η χρησιμότητά της δεν μπορεί να υπερτιμηθεί, καθώς τροφοδοτεί τα σπίτια, τις βιομηχανίες, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής μας. Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση αξιόπιστης και αποτελεσματικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σε ολόκληρη την ήπειρο. Η ευρωπαϊκή αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι ένας πολύπλοκος ιστός διασυνδεδεμένων συστημάτων που επιτρέπουν την παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. Ενισχύει τον ανταγωνισμό μεταξύ των συμμετεχόντων στην αγορά, προωθώντας την καινοτομία και την αποτελεσματικότητα. Αυτός ο ανταγωνισμός συμβάλλει στη διασφάλιση ότι η ηλεκτρική ενέργεια παραμένει προσιτή και προσβάσιμη για τους καταναλωτές. Ένα κρίσιμο στοιχείο της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι η δημιουργία των Χρηματιστηρίων Ενέργειας, τα οποίο διευκολύνουν τη διαπραγμάτευση και την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Στην συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η ενσωμάτωση των ευρωπαϊκών οδηγιών στο ελληνικό Δίκαιο και η λειτουργία του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Electricity is an integral part of modern life, as it is the lifeblood of technological developments and our daily routine. Its usefulness cannot be overstated, as it powers homes, industries, improving our quality of life. The European electricity market plays a key role in ensuring a reliable and efficient supply of electricity across the continent. The European electricity market is a complex web of interconnected systems that enable the generation, transmission and distribution of electricity. It fosters competition between market participants, promoting innovation and efficiency. This competition helps to ensure that electricity remains affordable and accessible to consumers. A crucial element of the European electricity market is the creation of Energy Exchanges, which facilitate the real-time trading and pricing of electricity. This paper presents the Greek electricity market, the incorporation of European directives into Greek law and the operation of the Greek Energy Exchange.
Λέξη κλειδί :Ενέργεια
Μοντέλο
Στόχος
Energy
Model
Target
Διαθέσιμο από :2024-04-18 18:14:01
Ημερομηνία έκδοσης :29-03-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-04-18 18:14:01
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Ananiadis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf