ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Big Data Bootstrap
Δημιουργός :Μπασάρης, Γιώργος
Basharis, Jorgos
Συντελεστής :Besbeas, Panagiotis (Επιβλέπων καθηγητής)
Yannacopoulos, Athanasios (Εξεταστής)
Vrontos, Ioannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Statistics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :48p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=11015
Περίληψη :Το Bag of Little Bootstraps (BLB) είναι μια τεχνική που συνδικάζει τις δυνατότητες της bootstrap μεθόδου και της υπό-δειγματοληψίας. Στις μέρες μας όπου τα δεδομένα είναι μεγάλων διαστάσεων η παραδοσιακή μέθοδος του Bootstrap υστερεί στο να κάνει υπολογισμούς. Η επιτυχία της BLB έγκειται στο να συγκρατεί τα μικρά σακουλάκια από τα δεδομένα, επιτρέποντάς μας να αναλύουμε χωρίς να κολλάμε από το τεράστιο μέγεθος. Η παρούσα έρευνα παρουσιάζει μια σχολαστική συγκριτική ανάλυση μεταξύ της παραδοσιακής μεθοδολογίας Bootstrap και της μεθοδολογίας Bag of Little Bootstraps (BLB), δίνοντας έμφαση στην ακρίβεια και την υπολογιστική αποδοτικότητα. Ξεκινώντας με μια εμπεριστατωμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση, η μελέτη θέτει μια στέρεη θεωρητική βάση και για τις δύο προσεγγίσεις και διερευνά περίπλοκα τις αλγοριθμικές αποχρώσεις της BLB. Χρησιμοποιώντας μια προσομοιωμένη μελέτη που αναπαράγει ποικίλες συνθήκες του πραγματικού κόσμου, ορίζουμε μετρικές απόδοσης για τη συστηματική αξιολόγηση κάθε μεθοδολογίας. Τα ευρήματά μας αναδεικνύουν την υπεροχή της BLB, αποδίδοντας σταθερά στενότερα διαστήματα εμπιστοσύνης, ενδεικτικά αυξημένης ακρίβειας. Η έρευνα υπογραμμίζει τα μετασχηματιστικά κέρδη της BLB στην υπολογιστική αποδοτικότητα, ιδιαίτερα αξιοσημείωτα με μεγαλύτερες τιμές γ. Τοποθετημένο ως παράδειγμα λήψης αποφάσεων, το BLB εξισορροπεί την ακρίβεια με την υπολογιστική αποδοτικότητα, συμβάλλοντας σε μεθοδολογικές εξελίξεις στις τεχνικές Bootstrap. Η μελέτη αυτή σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο, προσφέροντας πολύτιμες γνώσεις για τους επαγγελματίες και εμπνέοντας μελλοντικές εξερευνήσεις.
Bag of Little Bootstraps (BLB) is a resampling technique that combines the strengths of bootstrapping and subsampling. In the world of big data, where information is massive and traditional methods struggle to keep up, BLB shines. BLB's success lies withing the little bags from the data, letting us analyze without getting bogged down by the sheer size. The present research presents a meticulous comparative analysis between traditional Bootstrap and Bag of Little Bootstraps (BLB) methodologies, emphasizing precision, accuracy, and computational efficiency. Beginning with an in-depth literature review, the study establishes a solid theoretical foundation for both approaches and intricately explores BLB's algorithmic nuances. Employing a simulated study replicating diverse real-world conditions, we define performance metrics to systematically evaluate each methodology. Our findings highlight BLB's superiority, consistently yielding narrower confidence intervals indicative of heightened accuracy. The research underscores BLB's transformative gains in computational efficiency, particularly notable with larger γ values. Positioned as a decision-making paradigm, BLB balances accuracy with computational efficiency, contributing methodological advancements to Bootstrap techniques. This study marks a pivotal milestone, offering valuable insights for practitioners and inspiring future exploration in statistical resampling methodologies.
Λέξη κλειδί :Μέθοδος bootstrap
Μεγάλα Δεδομένα
Bag of Little Bootstraps (BLB)
Bootstrap
Big Data
Διαθέσιμο από :2024-02-12 18:23:03
Ημερομηνία έκδοσης :12-02-2024
Ημερομηνία κατάθεσης :2024-02-12 18:23:03
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Basharis_2024.pdf

Τύπος: application/pdf