ΠΥΞΙΔΑ Ιδρυματικό Αποθετήριο
και Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Συλλογές :

Τίτλος :Demand estimation and stock management with sales information
Εναλλακτικός τίτλος :Εκτίμηση ζήτησης και διαχείριση αποθεμάτων με πληροφορία πωλήσεων
Δημιουργός :Σκαρτσίλας, Παναγιώτης
Skartsilas, Panagiotis
Συντελεστής :Burnetas, Apostolos (Επιβλέπων καθηγητής)
Dimitrakopoulos, Yiannis (Εξεταστής)
Athens University of Economics and Business, Department of Informatics (Degree granting institution)
Τύπος :Text
Φυσική περιγραφή :64p.
Γλώσσα :en
Αναγνωριστικό :http://www.pyxida.aueb.gr/index.php?op=view_object&object_id=10641
Περίληψη :Στην παρούσα εργασία μελετάται ο τρόπος με τον οποίο μπορούμε να εκτιμήσουμε προσεγγιστικά την στοχαστικη ζήτηση σε οποιοδήποτε πρόβλημα εφημεριδοπώλη. Συγκρίνουμε για το παρόν πρόβλημα μια σειρά απο μοντέλα και διακρίνουμε το καλύτερο μεταξύ αυτών για την εκτίμηση της ζήτησης αλλα και τη βελτιστοποίηση των κερδών.
This study examines the approach by which we can approximately estimate stochastic demand in any newsvendor problem. We compare a number of models for the current problem and identify the best one among them for demand estimation as well as profit optimization.
Λέξη κλειδί :Εφημεριδοπώλης
Εκτίμηση
Ζήτηση
Απόθεμα
kaplan-meier
Newsvendor
Estimation
Demand
Stock
Διαθέσιμο από :2023-07-13 12:39:11
Ημερομηνία έκδοσης :10-07-2023
Ημερομηνία κατάθεσης :2023-07-13 12:39:11
Δικαιώματα χρήσης :Free access
Άδεια χρήσης :

Αρχείο: Skartsilas_2023.pdf

Τύπος: application/pdf